Monthly Archives: Rhagfyr 2012

Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Ar ddydd Llun fe wnes i fynychu’r Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Trefnwyd y digwyddiad gan dîm Byrddau Gwasanaethau Lleol ESF Llywodraeth Cymru. Fe wnaeth Cyfranogaeth Cymru gwneud rhan o’r admin ar gyfer y diwrnod ac fe wnaeth Mandy Williams cynnal gweithdy ar y Pecyn Cymorth Gwerthuso.

Ar ôl i Ceri Thomas o Lywodraeth Cymru croesawu pawb i’r digwyddiad, cawsom gyfle i ddysgu mwy am Comms Cymru gan Sarah Moseley, sy’n Cadeirio’r prosiect, a Gethin White, sef Rheolwr y Prosiect. Siaradon nhw am sut mae Comms Cymru yn dod yn aelodau o’r Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd a sut y gallant helpu i wella ymgysylltiad gyda dinasyddion yng Nghymru. Mae cyfoeth o adnoddau ar eu gwefan, a gallwch hefyd gofrestru i dderbyn eu cylchlythyr os yw eich cyfeiriad eich gwefan yn gorffen gyda .gov neu .org.

Tra roedd Mandy yn cyflwyno ei sesiwn hi ar werthuso, fe wnes i grwydro i’r gweithdy ar Sefydlu Hwb Ymgynghori Effeithiol. Roedd y gweithdy yn cael ei chyflwyno gan Clover Rodrigues o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac Idris Evans o Fwrdd Gwasanaethau Lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Fe wnaeth y sesiwn edrych ar y swyddogaethau o’r hwb roedd pobl eisiau a’r buddiannau o hwb ymgynghori ar-lein effeithiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn ardal Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Yn gyffrous iawn, gallai hyn arwain i hwb ar-lein Cymru gyfan i rannu gwybodaeth ar ymgynghoriadau. Roedd pawb yn ymddangos i gytuno ei bod yn hanfodol bod gan bawb sy’n ymwneud a’r prosiect ymrwymiad iddo. Bydd e’n hanfodol bod rheolwyr yn cael eu perswadio o fanteision y gwaith fel bod staff yn gallu cynnwys yr hwb fel rhan o’u gwaith.

Roedd yr ail weithdy fe wnes i fynd i gan Daniel Jones o Lywodraeth Cymru. Roedd ei sesiwn ar Ymgysylltu’n Gynaliadwy â Dinasyddion. Fe wnaeth Dan sawl pwynt diddorol, gan gynnwys sut mae ymgysylltiad â dinasyddion yn parhau i gael ei wneud mewn ffurf adeiladol yn hytrach na ffurf drawsnewidiol wrth i gyrff canolbwyntio ar ymgynghori yn hytrach nag ymgysylltu. Fe wnaeth Dan dynnu sylw at enghreifftiau o sut gall ymgysylltiad bwrw trawsnewidiad ymlaen, gan gynnwys un enghraifft ble wnaeth staff rheng flaen a defnyddwyr gwasanaeth cymryd rhan mewn panel comisiynu ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf.

Roedd fy hoff ddyfyniad o’r sesiwn gan Kelly Daniel o Interlink a ddywedodd “Mae angen newid diwylliannol. Mae cyfranogiad ac ymgysylltiad yn cael eu hymgorffori mewn gwasanaethau plant a phobl ifanc. Rhaid i ni fynd yn ddyfnach na Fframweithiau Bwrdd Gwasanaethau Lleol a Chynlluniau Integredig Sengl”.

Cafodd hyn ei ddilyn gan sesiwn olaf lle y clywsom y newyddion diweddaraf ar yr Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddus (rydw i wedi blogio am hwn o’r blaen yma) ac yna fe wnaethon ni clywed gan arweinwyr y gweithdai am y prif bwyntiau a’r camau allweddol i ni fwrw ymlaen â.

Wrth edrych yn ôl ar y digwyddiad, mae llawer i Gyfranogaeth Cymru meddwl amdano, yn enwedig wrth i ni bendroni ein ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil Datblygiad Cynaliadwy!

Gallwch ddod o hyd i’r holl gyflwyniadau o’r dydd yma.

– Dyfrig

Paneli Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi lansio Paneli Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yn swyddogol. Bydd y paneli yn dod â phobl ynghyd o lefydd ac oedran eang. Byddan nhw’n cwrdd bob chwarter i roi gwybod i’r Dirprwy Weinidog a’i Fforwm Partneriaeth Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol am eu barn ar faterion cyfredol sydd yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol.

Gewnda Thomas AC a Lisa Armstrong o Banel y De Ddwyrain

Y panel rhanbarthol olaf i redeg oedd panel y De Orllewin yng Ngorseinon. Roedd e’n grêt i glywed safbwyntiau aelodau’r panel ar y ffordd ymlaen ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Yn anffodus roedd cynorthwyydd personol Andrew Hubbard yn sâl ar y diwrnod, felly fe wnes i gynnig fy ngwasanaeth. Mae’n deg dweud dysgais lawer am hygyrchedd a sicrhau bod Andrew yn teimlo roedd e’n gallu cymryd rhan. Roedd Andrew yn hyfforddwr gwych, ac roedd e’n gydymdeimladol iawn am fy niffyg profiad! Gallwch glywed safbwynt Andrew isod.

Yn dilyn y cyfarfod olaf ces i gyfle i eistedd lawr gyda fy Rheolwr Mandy Williams, a ddywedodd hi fod y prosiect yn “teimlo’n hynod o falch i fod yn rhan o’r gwaith pwysig hwn. Mae’r barnau a’r profiadau mai pobl wedi bod yn barod i rannu gyda ni wedi creu argraff arnom wrth i ni gynnal y rownd gyntaf o baneli oedolion ac ar ôl dechrau i ymgysylltu â grwpiau o blant a phobl ifanc. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod y Dirprwy Weinidog a’r Fforwm Partneriaeth yn mynd i gael budd enfawr o gyfraniad y dinasyddion yma. Dyw’r gwaith pwysig o greu gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy ar gyfer Cymru ddim yn gallu cael ei gyflawni hebddynt.

“Mae pawb ein bod ni wedi cwrdd â wedi bod yn hyfryd. Mae’n ymddangos bod pawb yn bositif iawn am y gwahaniaeth y gallant ei wneud a bod nhw’n gallu dylanwadu ar lefel strategol gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw’n teimlo’n gryf iawn dros gael cynrychiolaeth ar y fforwm partneriaeth ac rydym wedi bod yn trafod ffyrdd y gellir gwneud hyn.

“Mae cyfansoddiad pob un o’r paneli rhanbarthol yn gymysg iawn. Mae gan rhai pobl profiad uniongyrchol o wasanaethau cymdeithasol, mae rhai yn gofalu am bobl sy’n derbyn gwasanaethau cymdeithasol, ac mae rhai pobl eraill gyda chefndir proffesiynol yng ngwasanaethau cymdeithasol, naill ai ar hyn o bryd neu yn y gorffennol. Maent yn dod â chyfoeth o brofiad a barn i ddylanwadu ar gyfeiriad gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn y dyfodol.

“Ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw gan fod ni’n argyhoeddedig mai dyma’r ffordd gywir o weithio, a bod angen i ni sicrhau bod llais y dinesydd yn cael ei glywed.”

– Dyfrig