Monthly Archives: Ionawr 2013

Margaret Peters yn myfyrio dros waith Cyfranogaeth Cymru

Y fideo isod yw’r ail mewn cyfres o dri chyfweliad rydym wedi cynnal gydag aelodau o Banel Cynghori Cyfranogaeth Cymru fel rhan o’n Fframwaith Gwerthuso.

Margaret Peters on Participation Cymru / Margaret Peters ar Gyfranogaeth Cymru from Participation Cymru on Vimeo.

Yn wahanol i’r cyfweliad cyntaf gyda Derek Walker o Ganolfan Cydweithredol Cymru, lle wnaethon ni cyfweld Derek mewn person, fe wnaethon ni cyfweld Margaret dros y ffôn a defnyddiom ddelweddau a fideo o gyfarfod diwethaf y panel.

Pan ofynnais Margaret am rôl y Panel Ymgynghorol dywedodd “Rwy’n credu eu bod yno i lywio Cyfranogaeth Cymru yn y cyfeiriad cywir ac i’w cefnogi, ac mae’r ffaith bod sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus amrywiol yn aelodau o’r panel yn caniatáu cyd-weithio ac ymagwedd gyson at ymgysylltu â dinasyddion a chymunedol ar draws Cymru”.

Mae Margaret wedi cynrychioli Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar ein Panel Cynghori ers cyn i’r tîm presennol dechrau ein swyddi yng Nghyfranogaeth Cymru, ac yn dilyn y cyfweliad hwn mae hi wedi newid rolau a dyw hi ddim yn aelod o’r panel pellach. Mae hi wedi gweithio’n galed iawn i’n cynorthwyo ni gyda’n gwaith, ac rydyn ni gyd yn hynod o ddiolchgar am yr amser a’r ymdrech mae Margaret wedi rhoi i mewn i fod yn aelod o’r panel. Rydym i gyd yn dymuno’n dda iddi yn ei rôl newydd.

Fi yw’r cyntaf i gyfaddef dyw’r fideo yma ddim cweit i fyny i ansawdd Hollywood, ond serch hynny mae’n syndod bod y fideo wedi ei roi at ei gilydd gan ddefnyddio meddalwedd am ddim. Defnyddiais i Windows Moviemaker, sydd yn rhan safonol o becynnau Windows, ac fe wnes i hefyd defnyddio Audacity, sydd yn feddalwedd ffynhonnell agored am ddim sy’n galluogi chi i olygu ffeiliau sain.

Mae defnyddio fideo yn hytrach na dogfennau ysgrifenedig yn galluogi pobl i gael syniad gwell o’r gwaith ni’n gwneud fel prosiect. Mae’n meddwl gall pobl wrando a gwylio aelodau’r panel yn siarad am eu rolau yn eu geiriau eu hunain.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymryd y defnydd o fideo i’r lefel nesaf drwy ddefnyddio YouTube i ymgynghori ar eu cynigion ar gyfer ei chyllideb. Mae’r blog yn cyfrif diddorol o’u gwaith ac mae’n werth ei ddarllen os ydych chi’n edrych i ddechrau defnyddio fideo i ymgynghori ac ymgysylltu!

– Dyfrig

Datblygu gwefan iechyd a lles ar gyfer y dinesydd Cymreig

Ddoe roeddwn i’n rhan o grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfer datblygu gwefan iechyd a lles ar gyfer dinasyddion yng Nghymru. Nod y wefan yw rhoi gwybodaeth i bobl a’u helpu nhw i ddewis pa wasanaethau i dderbyn a’u rheoli nhw’n effeithiol. Craidd y mater yw os dydych chi ddim gyda’r wybodaeth gywir, mae’n anodd iawn, os nad yn amhosib, i ddewis pa wasanaethau i ddefnyddio.

Esboniodd Cathryn Thomas o’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) i mi fod “llais cryf a rheolaeth dim ond cystal â’r wybodaeth sy’n sail i’r penderfyniadau yma. Mae’r rhaglen yma’n awyddus i ddod a’r holl linynnau gwybodaeth gofal cymdeithasol at ei gilydd, er enghraifft tai, gwasanaethau hamdden, ac iechyd, fel eu bod nhw mewn un lle sy’n hawdd ei gyrraedd ac sy’n caniatáu unigolion i wneud dewisiadau gwybodus am sut y gallant gynnal eu hannibyniaeth”.

Roedd mynychwyr o fudiadau amrywiol, gan gynnwys y sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector. Ond y peth gorau oedd bod SSIA wedi cydnabod y pwysigrwydd o ymgysylltu â dinasyddion yn gynnar yn y proses, cyn bod unrhyw benderfyniadau ar y wefan wedi cael eu gwneud. Gofynnais i Andrea Cruttenden, gofalwr sy’n aelod o’r grŵp gorchwyl a gorffen, pam ei bod hi’n falch o fod yn rhan o’r grŵp a beth oedd ei gobeithion hi ar gyfer y safle. Gallwch glywed ei hymateb yn y AudioBoo isod.

Dywedodd Andrea bod dyluniad gwefannau yn gallu fod yn “or-gymhleth ac ychydig yn frawychus ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf, ac rwy’n gweld y pwysigrwydd o geisio cadw’r safle mor syml â phosib”. Roeddwn i yn yr un grŵp ag Angela, ac fe gyfrannodd hi cymaint o wybodaeth ddefnyddiol yn ystod y dydd, a byddwn ni ddim wedi clywed yr adborth yma heb gynrychiolaeth gan ddinesydd. Nid yn unig hynny, ond roedd ei syniadau hi wedi eu cefnogi gan dystiolaeth cryf o enghreifftiau yn ei bywyd hi o’r gwahaniaeth gall gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr wneud i fywydau pobl.

Trafodom bwysigrwydd hygyrchedd yn ystod y dydd o ran anabledd a hygyrchedd iaith a jargon, gan ei fod yn bwysig iawn bod pawb yn gallu cyrchu’r wefan. Dywedwyd yn ystod y digwyddiad na ddylai’r iaith fod yn “iaith awdurdod lleol”.

Gofynnwyd i ni feddwl am ba wefannau rydym yn hoffi a pham rydym yn hoffi nhw cyn y cyfarfod nesaf ym mis Chwefror, felly byddai’n wych os gallech roi gwybod i ni pa wefannau rydych chi’n hoffi a pham yn y maes sylwadau isod! Ni’n addo i fynd â’ch enghreifftiau chi gyda ni i’r cyfarfod a wnawn ni ddim cymryd y clod am eich syniadau chi!

– Dyfrig

Derek Walker yn cysidro gwaith Cyfranogaeth Cymru

Mae gwerthuso yn hanfodol i sicrhau bod ymgysylltu yn cael ei wneud mewn ffordd effeithiol, wedi’r cyfan dyma’r unig ffordd gallwn ddysgu oddi wrth ein llwyddiannau a’n camgymeriadau. Pan wnaethon ni ymgysylltu â phobl ledled Cymru i roi’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru at ei gilydd, fe wnaethoch chi gytuno gyda ni. Felly fe ddaeth gwerthuso yn egwyddor 10 – “ddysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu”.

Rydym wedi rhoi fframwaith gwerthuso at ei gilydd fel ein bod ni’n gallu casglu canlyniadau’r gwaith ni’n wneud yn effeithiol. Mae’r bobl ni’n gweithio gydag wrth wraidd y ffordd ni’n gwerthuso ein llwyddiant, a dyna pam ni’n gofyn am eich sylwadau ar ôl ein hyfforddiant a rhwydweithiau – er mwyn i ni wella ein gwasanaethau a sicrhau eu bod nhw yn diwallu eich anghenion.

Fel rhan o’n fframwaith gwerthuso, rydym wedi penderfynu cyfweld rhai o aelodau ein Panel Cynghori am eu gwaith gyda Chyfranogaeth Cymru. Mae ganddynt bersbectif unigryw fel aelodau panel, gan fod nhw’n helpu i bennu cyfeiriad Cyfranogaeth Cymru, ond hefyd gan fod nhw’n gweithio i fudiadau sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Y person cyntaf i gael ei chyfweld oedd ein Is-gadeirydd Derek Walker, sydd yn Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru.

Derek Walker on Participation Cymru / Derek Walker ar Gyfranogaeth Cymru from Participation Cymru on Vimeo.

Roedd Derek yn berson grêt i gyfweld â, ac mae’n credu ym mhwysigrwydd cyfranogaeth yn llwyr. Dywedodd Derek “Mae’n ymddangos bod busnesau cydweithredol yn gwneud yn eithaf da ar hyn o bryd o gymharu â rhannau eraill o’r economi, ac mae hyn yn rhannol oherwydd eu bod nhw yn ymgysylltu. Maent yn ymgysylltu gyda’u haelodau – maent yn siarad â’u haelodau, boed yn weithwyr, boed yn gwsmeriaid, boed yn rhanddeiliaid o fewn eu cymuned, ac o ganlyniad gallant addasu eu busnes. Gallant addasu eu cynnyrch er mwyn cwrdd ag anghenion eu cwsmeriaid, ac o ganlyniad fod yn fusnesau gwell – gwneud busnes gwell”.

Yn ôl yn 2010 gwnaethom gyfweld rhai o’n haelodau eraill y panel am eu rolau, y gallwch hefyd weld y rhain yma.

Rydym hefyd wedi cyfweld Margaret Peters o Gyngor Cefn Gwlad Cymru a Wayne Jepson o Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, a byddwn hefyd yn rhannu gyda chi cyn bo hir.

– Dyfrig

Blogs i edrych allan am yn 2013

Cyn i mi ddweud unrhyw beth arall – blwyddyn newydd dda i bawb! Gobeithio gwnaethoch chi gael Nadolig gwych!

2013 yw yn ein hail flwyddyn o flogio (dydw i ddim yn cyfri’r ffaith dechreuwn ni blogio ym mis Hydref 2012!), a hyd yn hyn mae fe wedi rhoi’r cyfle i mi i fyfyrio ar y gwaith rwy’n wneud ac i ddysgu ohono. Fel gwrthbwynt i hynny, mae blogio hefyd wedi arwain i mi edrych ar lawer o flogiau eraill a dysgu llawer o nhw.

Blog-commentskkkkk

Dyma rai o’r blogiau rwy’n meddwl ei fod yn werth cadw llygaid arno yn 2013:

What’s the Pont
Mae’r blog yma amdano ddysgu a rhannu gwybodaeth er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn ail-drydar dolenni i’r blog yn aml gan ei fod yn enghraifft wych o ba mor effeithiol y gall blogio fod – mae’n bersonol, doniol a llawn gwybodaeth ddefnyddiol!

Blog Iechyd Meddwl Powys
Mae’r blog yma gan dîm Asiantaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n gweithio ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Unwaith eto, mae’n rhoi cipolwg diddorol a phersonol ar waith sy’n cymryd lle. Mae yna gyfranwyr amrywiol, gan gynnwys 3 aelod o staff a defnyddwyr gwasanaeth sy’n cyfrannu eu profiadau eu hunain (fel yn yr erthygl yma) – cyfranogol iawn!

Weekly Blog Club
Fel y Blog Iechyd Meddwl Powys, mae’r blog yma yn cynnwys erthyglau gan gyfranwyr amrywiol, ond y tro yma mae’r cyfranwyr yn bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, gydag ymddiriedolaethau elusennol neu gyda grwpiau gwirfoddol mewn cymunedau yn y Deyrnas Unedig. Mae dilyn y blog yma yn ffordd wych o glywed am waith amrywiol sy’n cymryd lle ar y ddwy ochr i Glawdd Offa.

Localopolis
Mae Dave Mckenna yn gweithio mewn adran craffu llywodraeth leol, ac mae ei blog yn ffocysu ar hyn ac mae’n ddiddorol iawn! Ei nod yw rhannu 101 o ffyrdd gwahanol o wneud democratiaeth leol. Mae’r erthygl yma ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i graffu ar lywodraeth leol yn enghraifft wych o’i waith!

Ace Digital Comms
Mae’r blog yma gan Helen Reynolds, sy’n gweithio mewn ymgysylltiad digidol yn llywodraeth leol. Mae’r is-bennawd oddi wrth ei blog yn dweud “Symud cyfathrebu o ddarlledu i sgwrsio trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill”, sy’n crynhoi e-gyfranogi’n dwt!

Mae llawer mwy o blogiau allan yna sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys blog Jason Nickels sydd wedi cael ei ddechrau’n diweddar, Cymunedau 2.0 a gwefannau Involve a GEECS, sydd yn seiliedig ar flogiau.

Rwy’n gobeithio bydd y blogiau yma yn eich ysbrydoli ac rydw i hefyd yn gobeithio bod chi’n cael 2013 wych!

– Dyfrig

Credyd am y llun: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABlog-commentskkkkk.jpg

Gan Cortega9 (gwaith ei hun) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, trwy Wikimedia Commons