Monthly Archives: Rhagfyr 2013

Craffu! craffu! craffu!

Scrutiny‘Mae craffu ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn mynd law yn llaw’ – dyna eiriau Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol, yn ei haraith agoriadol yn y gynhadledd ‘Goleuni ar Graffu’ yn Stadiwm Swalec, Caerdydd ar 28 Tachwedd. Ers hynny mae’n teimlo bod fy mywyd gwaith wedi bod yn fwrlwm o sgyrsiau a gweithgareddau yn ymwneud â chraffu. Yn y gynhadledd, braf oedd cael hwyluso sesiwn gyda Kevin a Virginia o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ymgysylltu â’r cyhoedd a chraffu. Roedd yn dda cael clywed safbwynt a barn aelodau a swyddogion craffu ar y pwnc pwysig hwn. Cafwyd safbwyntiau a phrofiadau amrywiol ond llinyn arian oedd y cwestiwn ‘Sut allwn ni wneud craffu yn atyniadol?’, a yw pobl yn deall beth yw craffu ac a ydynt yn sylweddoli ei berthnasedd i’w bywydau? A yw’n berthnasol i’w bywydau?

Yna bu i mi gynnal sesiwn craffu yn Abertawe – y tro cyntaf i mi wneud hynny ac roedd yn ddiddorol dros ben! Rwyf wedi cael fy nghyfethol i banel sy’n edrych ar ymgysylltu â’r cyhoedd, yn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’r Cyngor, rôl sydd wedi’i chefnogi’n ariannol gan Brosiect ESF y Byrddau Gwasanaethau Lleol yn Llywodraeth Cymru. Bu i ni gwrdd am y tro cyntaf wythnos diwethaf i holi swyddogion a’r dirprwy arweinydd ynglŷn â rôl ymgysylltu o fewn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn Abertawe – profiad defnyddiol a gwerthfawr. Wythnos nesaf fe fyddwn yn edrych ar weledigaeth a chynllun Cyngor Abertawe ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Tybed beth yw barn pobl Abertawe?

Ar wahân i’r ddau brofiad craffu yma rwyf hefyd wedi sgwrsio â’r trydydd sector ynglŷn â sut y gallant fod yn fwy parod i gynnwys unigolion a grwpiau mewn prosesau craffu. Rwy’n synhwyro bod yr amser ar ddod pan fydd pobl Cymru yn mynnu mwy o graffu ac yn disgwyl cael dweud a dweud, a theimlaf fod angen hyn yn barod. Mae oes craffwyr cyhoeddus wedi cyrraedd – a ydym yn barod?

Dyma un o elfennau allweddol gwaith Cyfranogaeth Cymru wrth i ni symud ymlaen i’r flwyddyn newydd. Mae ein gwaith wedi’i seilio o amgylch 4 colofn, a amlinellir yng nghyhoeddiad WCVA ‘Rhoi Pobl yn y Canol’: Ymgysylltu, Atal ac ymyrryd yn gynnar, Chwilio am Fodelau Amgen a Chraffu. Fe fyddwn yn cynnig hyfforddiant ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chraffu yn ein cwrs hyfforddi achrededig newydd, Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Theori ac Ymarfer (Cam 2), a chraffu ac ymgysylltu â’r cyhoedd fydd thema ein rhwydweithiau rhanbarthol ym mis Chwefror 2014. Mae ein digwyddiadau rhwydweithiau yn llenwi’n sydyn iawn felly cadwch le nawr i osgoi siom. Fe fyddwn yn parhau â’n gwaith gyda Chraffu Abertawe a hefyd yn dechrau gwaith cyffrous gyda’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus.

Felly, Craffu, Craffu, Craffu yn wir!! Ac wrth feddwl am y peth…efallai dylen ni hyd yn oed gynnal cystadleuaeth i feddwl am enw gwell ar gyfer rhywbeth sy’n agwedd hanfodol ar wasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion yng Nghymru. Gwyliwch am y cyfle cyffrous hwn…

–          Mandy

Apiau symudol a allai fod yn ddefnyddiol yn eich gwaith ymgysylltu

Mae’r blog hwn am edrych ar rai apiau i’r ffôn symudol a’r llechen a allai fod yn ddefnyddiol i rywun sy’n gweithio ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi.

Mind Tools (iTunes ac Android)mindtools

Disgrifiad:
Learn more than 100 management, business and personal productivity skills from the MindTools.com toolkit. Build useful skills whenever you have a spare moment.

Skill types include leadership, team management, strategy, problem solving, decision-making, project management, time management and personal productivity, stress management, communication, creativity and career development.

Rhestr yw’r ap hwn o dechnegau megis starbursting, Dadansoddiad SWOT, mapio a llawer iawn mwy, ac mae’n ganllaw cyfeirio cyflym sy’n ddefnyddiol i’w gael ar flaenau’ch bysedd.

Participation Compass (iTunes ac Android)participationcompass

Disgrifiad:
The app helps you:
– Browse and choose between dozens of engagement methods covering face-to-face and digital approaches
– Find a method tailored to your situation and your participants’ needs
– Explore case studies of participation in action from around the world
– Browse resource and practical guidance of how to do this work on the ground
– Keep up to date with relevant RSS feeds
– Browse expert organisations in facilitation, e-democracy, open government, involvement, digital democracy and related fields.

In keeping with the ethos of the site, users are invited to contribute their own experiences and knowledge to any one of the aforementioned sections. In doing so, you can also be considered for Expert directory.

The app has been developed by UK participation specialists Involve, and the German Foundation Bertelsmann Stiftung.

Mae’r ap hwn yn dda iawn, ond roedd rhaid i mi gysoni â’r gronfa ddata bob tro roeddwn yn ei agor cyn iddo weithio’n iawn (wrth ddefnyddio Android). Mae yna lwyth o ddulliau cyfranogi ac astudiaethau achos yn yr ap hwn, yn ogystal â llyfrgell o gyhoeddiadau ac adnoddau. Mae’n cynnwys teclyn cynllunio defnyddiol i hidlo dulliau a gwybodaeth berthnasol yn ôl pa fath o brosiect rydych yn ei gynnal ac mae yna hefyd adran ddolenni o’r enw “arbenigwyr” ac roeddem yn falch o weld Cyfranogaeth Cymru yn yr adran hon! Fel ar wefan Participation Compass, mae’r ap yn cael ei ddiweddaru’n gyson sydd, mae’n debyg, yn rheswm dros yr angen i gysoni bob tro mae’n cael ei agor.

Contexts of Participation (Android)contextofparticipation

Disgrifiad:
Contexts of Participation is a conceptual tool to help you consider the complex contexts that affect participation in everyday life. In particular, it helps the user to think more critically about the barriers and enablers to participation. The tool provides a map to the person in their wider contexts, with participation as both being the output of a person and a means for change. By turning the wheels and considering the ways different factors interact, you can provoke new ways of thinking about the relationship between people, participation and social structures.

Teclyn meddwl yn feirniadol yw hwn gan Rayya Guhl a Dr Ian Marsh a datblygwyd yr ap gan Brifysgol Christ Church Caergaint ac mae wedi’i ddylunio i fod yn hawdd ei ddefnyddio. Gallwch gael gwybod mwy am y teclyn hwn yma neu lawrlwythwch yr ap i’w gael ar flaenau’ch bysedd!

Fe welais hefyd ambell i ap diddorol wrth bori drwy’r app store ac roedd llawer sydd ddim ar gael yn y Deyrnas Unedig, neu roeddynt ar gael i’w lawrlwytho ond mewn iaith heblaw am Saesneg neu Gymraeg.

Roedd yna enghreifftiau arloesol o apiau yn Ewrop megis Colab, rhwydwaith cymdeithasol ym Mhortiwgal sydd wedi’i gysylltu â Facebook sy’n galluogi dinasyddion i dynnu sylw at broblemau yn eu hardaloedd, cynnig atebion a gwerthuso gwasanaethau presennol drwy ddefnyddio’u ffonau clyfar. Ceir hefyd FlashPoll, ap yn yr Almaen sy’n ceisio darparu llwyfan i gynnwys dinasyddion yn well mewn prosesau penderfynu bwrdeistrefol drwy bleidleisiau wedi’u seilio ar leoliad.

Mae’r blog hwn yn ymwneud yn benodol â thechnegau cyfranogi ac ymgysylltu, ond gall mudiadau hefyd ddefnyddio apiau i ymgysylltu â’u cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau, neu’n syml i roi’r diweddaraf i bobl drwy eu ffonau clyfar. Er enghraifft:

choosewell-ap dwyieithog o’r enw Choose Well Wales | Dewis Doeth Cymru i ddinasyddion Cymru sy’n ganllaw ar ddewis y gwasanaeth GIG cywir. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am hunanofal ac yn darparu mynediad at wefan Galw Iechyd Cymru. (iTunes ac Android)

– mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ap sy’n eich galluogi i chwilio am sgôr hylendid bwytai. (iTunes ac Android)

Mae croeso i chi adael sylwadau yn awgrymu unrhyw apiau symudol a wyddech amdanynt a allai fod o gymorth ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi, neu os oes gan eich mudiad ap yr hoffech ei rannu.

Sylwch: Mae’r holl apiau yn y blog hwn ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

–          Sarah