Monthly Archives: Chwefror 2015

Diweddariad: Rhwydweithiau Cyfranogi Rhanbarthol

Free Tools

Cynhaliwyd ein rhwydweithiau cyfranogol rhanbarthol y mis hwn yn y Rhyl, Casnewydd a Chaerfyrddin. Yn y digwyddiadau rhwydweithio hyn edrychwyd yn fanwl ar sawl adnodd arlein am ddim y gellir eu defnyddio i ymgysylltu. Roedd amrywiaeth eang o fudiadau yn bresennol gan rannu llawer o syniadau diddorol.

Dyma restr o’r gwefannau a’r offer a drafodwyd:

Socrative – Creu cwisiau

Read-Able – Gwirio pa mor ddarllenadwy yw rhywbeth

Easel.ly – Creu graffigau gwybodaeth

Infogram – Creu graffigau gwybodaeth

Powtoon – Creu cartwnau byw

Pixabay – Casgliad o luniau am ddim

Morguefile – Mwy casgliad o luniau am ddim

Phrase it! – Ychwanegu swigod siarad ar ddelweddau

Pixlr – Golygydd lluniau arlein am ddim

Mailchimp – Creu cylchlythyron ar gyfer eich rhestrau postio

Twtpoll – Arolygon barn ar gyfer Twitter

Tagboard – Chwilio am bynciau/hashnodau ar Twitter

https://twitter.com/search-home – Chwilio Twitter

Eventbrite – Trefnu digwyddiadau y gellir cadw lle ynddynt

Survey Monkey – Dylunio arolygon a holiaduron.

Magisto – Clip ffilm golygydd

Google Charity Apps

Doodle – Trefnu cyfarfodydd gydag eraill

KeePass – Claddgell cyfrinair amgryptio (meddalwedd y gellir eu lawrlwytho ffynhonnell agored)

http://www.gimp.org/ – GNU Image Manipulation Programme (meddalwedd y gellir eu lawrlwytho ffynhonnell agored)

Skitch – Lluniau a darluniau yn Evernote (meddalwedd y gellir eu lawrlwytho)

Geospike – Dyddiadur teithio gyda GPS

Byddwn yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol eto fis Mai pan fydd prosiectau Lleisiau Lleol ledled Cymru yn rhannu eu gwaith. Os hoffech ddod iddynt cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

– Sarah

Llun o Pixabay.

Meddwl yn fyd-eang, gweithredu’n lleol

Mae “meddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol” yr un mor berthnasol heddiw ag erioed. Mae’r syniad hwn yn ein hannog i ystyried cyflwr y byd cyfan, ond i fynd ati i weithredu yn ein cymunedau, ein broydd a’n dinasoedd ein hunain. Mae’n rhan o’r natur ddynol i warchod yr amgylchedd rydym yn byw ynddo – gall ymdrechion grwpiau bach o bobl ar lawr gwlad gael effaith enfawr ar ein cymuned leol a’n hamgylchfyd ehangach.

cynnalcymruRoeddwn yn ddiweddar yn nigwyddiad lansio Cronfa Cynnal Cymru a gynhaliwyd gan Cynnal Cymru yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, lle’r oedd yna siaradwyr rhagorol yn cynrychioli mudiadau lleol megis Cyngor Celfyddydau Cymru ac NSA Afan, yn ogystal â diwydiannau byd-eang megis Coca Cola Enterprises. Mae gan y mudiadau hyn weithgareddau gwahanol iawn ond roedd y neges yn glir: mae nod cynaliadwyedd yn hanfodol i bob sector, pob busnes a phob cymuned.

Mae datblygu cynaliadwy yn diwallu anghenion y presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i wneud yr un fath. Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Siarter Datblygu Cynaliadwy Cymru yn rhoi dilysrwydd i egwyddorion cynaliadwyedd ac yn dangos yr ymrwymiad sydd gan bobl Cymru i’n dyfodol a dyfodol y blaned. Serch hynny, er mwyn i unrhyw fath o newid neu ddiwygiad ddigwydd a bod yn ystyrlon, mae angen iddo ddigwydd o’r gwaelod i fyny, ac felly ceir yr ymadrodd:

Meddwl yn fyd-eang, gweithredu’n lleol.

hands-600497_1280(Pixabay)

Mae i ni gyd ran yn y dyfodol: ein gwaddol ni yw rhoi cynaliadwyedd wrth wraidd gwasanaethau, ac mae hynny er lles pawb. Mewn cyfnod o gyni mae’n gwneud mwy fyth o synnwyr i ystyried cynaliadwyedd, gan ddefnyddio ein hadnoddau’n gynnil ond yn effeithlon; a chyflawni a datblygu ein potensial presennol. Mae cynaliadwyedd hefyd yn rhoi buddion diriaethol i waith ein mudiadau.

Mae Cynnal Cymru bellach yn edrych ymlaen at fynd ar drywydd rhai o’r awgrymiadau gwych a gafwyd yn y digwyddiad a rhoi ei fentrau newydd ar waith: Cronfa Cynnal Cymru, Gwobrau Cynnal Cymru, cynllun aelodaeth newydd ac ystod o hyfforddiant a digwyddiadau.

Mae Storify y diwrnod ar gael yma.

 – Sarah