Tag Archives: blogio

Hynt a helynt mis Tachwedd

Mae Tachwedd wedi bod yn fis prysur i griw Cyfranogaeth Cymru, rydym wedi symud swyddfa yn Nhŷ Baltig a bellach yn ymgartrefu yn ein swyddfa newydd ar ochr arall yr adeilad, yn edrych dros Gyfnewidfa Glo enwog Caerdydd o ongl ychydig yn wahanol i’r un rydym wedi arfer â hi!

Jon deskAr wahân i bori drwy focsys a symud dodrefn, rydym wedi bod yn brysur gyda’n gwaith arferol: mae Mandy wedi bod yn hwyluso Set Dysgu Gweithredol ar gyfer Gwalia tra mae Siobhan wedi bod yn datblygu sesiwn hyfforddi ar Iaith a Steil Ymgynghori sy’n cael ei darparu ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Aeth Sarah i Gynhadledd Uned Ddata Llywodraeth Leol yn Abertawe i hyrwyddo gwaith Arfer Da Cymru a’r Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac mae Jon wedi cwblhau ei gwrs hyfforddi achrededig ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd: theori ac ymarfer. Mae Jon wedi addo ysgrifennu darn ar gyfer y blog ynglŷn â’r hyn a ddysgodd ar y cwrs – felly gwyliwch y gofod hwn!

Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i gael gwahoddiad i achlysur lansio’r Cwmni Buddiannau Cymunedol, Barod, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Cynhaliwyd yr achlysur dros amser ginio ac roedd yn cynnwys siaradwyr o’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Genedlaethol, Pobl yn Gyntaf Cymru a sesiwn gyfranogol ddifyr a hwyluswyd gan Dynamix. Defnyddiodd y sesiwn y dull cyfranogol ‘pleidleisio goleuadau traffig’ sydd hefyd yn cael sylw yng Nghylchlythyr Cyfranogaeth Cymru y mis hwn. Cafodd yr achlysur ei noddi gan Mark Isherwood AC, sy’n cadeirio’r grŵp trawsbleidiol ar Anabledd.

Drwy gydol mis Tachwedd rydym wedi bod yn recriwtio aelodau ar gyfer Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Dyma gyfle ardderchog i ofalwyr, defnyddwyr gwasanaethau a gwirfoddolwyr gyfrannu at y ffordd y mae gofal a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu harolygu yng Nghymru. Bydd aelodau o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn mynegi eu barn a’u syniadau ar lefel bwysig iawn lle gallant wneud newidiadau gwirioneddol. Byddant yn helpu i awgrymu atebion ar gyfer canfyddiadau gwaith yr Arolygiaeth a’r heriau sy’n wynebu gofal a gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn cyfrannu at gynlluniau gwaith yr Arolygiaeth at y dyfodol ac at Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.

Os oes gennych awydd ymgeisio, nid yw’n rhy hwyr! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn fwy na pharod i helpu. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan yma.

I gael y diweddaraf am Cyfranogaeth Cymru, dilynwch ni ar Twitter neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr.

–          Sarah

Clwb Blog Wythnosol

Pan ddechreuon ni blogio yn ôl ym mis Hydref, roeddwn i’n teimlo ychydig o bwysau ar fy ysgwyddau i wneud yn siŵr bod y blog yn llwyddiant. Fi wnaeth awgrymu gallai blogio gwrdd â rhai bylchau yn ein gwasanaeth gwybodaeth (gallwch ddarllen mwy am hwn yma).

Clwb Blogio Wythnosol

Roedd y canlynol yn fy mhoeni i:

  • Byddai neb yn darllen y blog
  • Ni fyddai’r llais blogio wnes i ddatblygu pan ddechreuais fy blog personol trosglwyddo’n dda i flog Cyfranogaeth Cymru
  • Byddai fi’n cael fy ngweld fel “arbenigwr” mewn cyfranogiad, er mai rhannu pethau roeddwn i’n roeddwn i eisiau gwneud, yn hytrach na bod yn awdurdodol (ni’n gweithio ym maes cyfranogi – rhaid i ni roi hwn ar waith!)

Un o’r pethau wnaeth helpu lleddfu fy ofnau oedd y Clwb Blog Wythnosol, ac rydym wedi bod yn cyfrannu iddi ers mis Tachwedd. Fe’i sefydlwyd gan grŵp o bobl sy’n gweithio yn neu gyda’r sector cyhoeddus, grwpiau gwirfoddol neu gymunedau yn y Deyrnas Unedig er mwyn annog blogio.

Mae cyfranwyr yn dod o gefndiroedd a sefydliadau amrywiol ac o wahanol rannau o’r DU, sy’n gwneud cymysgedd gwych. Fe wnaeth darllen y blogiau annog fi ymhellach a gwneud i mi sylweddoli bod lleisiau gwahanol yn effeithiol mewn ffyrdd gwahanol, ac os maen nhw’n gallu siarad am eu gwaith mewn llais anffurfiol, gallai i hefyd.

Ar ôl i mi gyfrannu am ychydig o fisoedd, fe wnes i benderfynu rhoi shot ar redeg y clwb am wythnos, a dyma beth wnes i’r wythnos diwethaf. Rhoddodd hyn cyfle i mi ail-ennill y karma rydw i wedi defnyddio wrth i mi gael y clwb i rannu fy ngwaith, gan roeddwn i’n teimlo doeddwn i ddim wedi gwneud digon i helpu’r clwb fy hun.

Roedd rhedeg y clwb am yr wythnos yn brofiad gwych – fe wnes i ddarllen blogiau amrywiol yn fanwl, a chefais syniadau am sut y gallwn ddefnyddio ein blog mewn ffordd fwy creadigol, gan roedd cyfraniadau yn amrywio o ffotograffiau gwych a chardiau post diddorol, i restrau o ganeuon i brocio’r meddwl ar Spotify (yma ac yma).

Ynglŷn â fy ofn olaf, mae’n werth darllen y blog a gyflwynwyd gan Kenny McDonald sy’n dechrau gyda “Os mae unrhyw un yn galw eu hunain yn arbenigwr, mai nhw naill ai yn gwneud rhywbeth beiddgar neu fod yn naïf.”

Gallwch wrando ar Audioboo ohonof i’n crynhoi’r cyfraniadau isod (ar ôl cais gan Louise Brown fel bod hi’n gallu clywed fy acen Gymreig!) ac mae rhestr lawn o’r cyfraniadau’r wythnos ar gael yma.

– Dyfrig

Blogs i edrych allan am yn 2013

Cyn i mi ddweud unrhyw beth arall – blwyddyn newydd dda i bawb! Gobeithio gwnaethoch chi gael Nadolig gwych!

2013 yw yn ein hail flwyddyn o flogio (dydw i ddim yn cyfri’r ffaith dechreuwn ni blogio ym mis Hydref 2012!), a hyd yn hyn mae fe wedi rhoi’r cyfle i mi i fyfyrio ar y gwaith rwy’n wneud ac i ddysgu ohono. Fel gwrthbwynt i hynny, mae blogio hefyd wedi arwain i mi edrych ar lawer o flogiau eraill a dysgu llawer o nhw.

Blog-commentskkkkk

Dyma rai o’r blogiau rwy’n meddwl ei fod yn werth cadw llygaid arno yn 2013:

What’s the Pont
Mae’r blog yma amdano ddysgu a rhannu gwybodaeth er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn ail-drydar dolenni i’r blog yn aml gan ei fod yn enghraifft wych o ba mor effeithiol y gall blogio fod – mae’n bersonol, doniol a llawn gwybodaeth ddefnyddiol!

Blog Iechyd Meddwl Powys
Mae’r blog yma gan dîm Asiantaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n gweithio ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Unwaith eto, mae’n rhoi cipolwg diddorol a phersonol ar waith sy’n cymryd lle. Mae yna gyfranwyr amrywiol, gan gynnwys 3 aelod o staff a defnyddwyr gwasanaeth sy’n cyfrannu eu profiadau eu hunain (fel yn yr erthygl yma) – cyfranogol iawn!

Weekly Blog Club
Fel y Blog Iechyd Meddwl Powys, mae’r blog yma yn cynnwys erthyglau gan gyfranwyr amrywiol, ond y tro yma mae’r cyfranwyr yn bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, gydag ymddiriedolaethau elusennol neu gyda grwpiau gwirfoddol mewn cymunedau yn y Deyrnas Unedig. Mae dilyn y blog yma yn ffordd wych o glywed am waith amrywiol sy’n cymryd lle ar y ddwy ochr i Glawdd Offa.

Localopolis
Mae Dave Mckenna yn gweithio mewn adran craffu llywodraeth leol, ac mae ei blog yn ffocysu ar hyn ac mae’n ddiddorol iawn! Ei nod yw rhannu 101 o ffyrdd gwahanol o wneud democratiaeth leol. Mae’r erthygl yma ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i graffu ar lywodraeth leol yn enghraifft wych o’i waith!

Ace Digital Comms
Mae’r blog yma gan Helen Reynolds, sy’n gweithio mewn ymgysylltiad digidol yn llywodraeth leol. Mae’r is-bennawd oddi wrth ei blog yn dweud “Symud cyfathrebu o ddarlledu i sgwrsio trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill”, sy’n crynhoi e-gyfranogi’n dwt!

Mae llawer mwy o blogiau allan yna sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys blog Jason Nickels sydd wedi cael ei ddechrau’n diweddar, Cymunedau 2.0 a gwefannau Involve a GEECS, sydd yn seiliedig ar flogiau.

Rwy’n gobeithio bydd y blogiau yma yn eich ysbrydoli ac rydw i hefyd yn gobeithio bod chi’n cael 2013 wych!

– Dyfrig

Credyd am y llun: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABlog-commentskkkkk.jpg

Gan Cortega9 (gwaith ei hun) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, trwy Wikimedia Commons

Adeiladu ymgysylltiad ar-lein gyda WordPress

Ddoe, mynychais ddigwyddiad defnyddiol iawn a gafodd ei gynnal gan Ddefnyddwyr WordPress Cymru a Chynghrair Meddalwedd Cymru ar Adeiladu Ymgysylltiad Ar-lein Gyda WordPress. Edrychwch ar yr adborth!

Fel prosiect, rydym yn gymharol newydd i flogio, felly roedd yn wych i glywed syniadau sy’n cadarnhau beth ni’n wneud (“defnyddiwch lais anffurfiol”) ac i ddysgu mwy am sut y gallwn blogio’n effeithiol (“rhoi eich erthyglau blog yn eich cylchlythyr, defnydd cymaint o’r cynnwys â phosibl”).

Fe wnaeth Phillipa Davies, Joel Hughes a Helen Reynolds cynnig awgrymiadau craff am sut i flogio’n effeithiol a sut i ddefnyddio WordPress yn arbennig.

Rydw i wedi defnyddio Storify i gasglu trydar o’r digwyddiad er mwyn i chi gael blas o sut wnaeth digwyddiad rhedeg.

Mae’r cyflwyniadau i gyd ar gael ar flog Defnyddwyr WordPress Cymru. Mae Joel wedi ysgrifennu erthygl dilynol ar ei flog ef hefyd.

– Dyfrig

DIWEDDARIAD  – Mae Helen Reynolds wedi ysgrifennu erthygl grêt ar ei flog hi ers y digwyddiad. Gallwch ffeindio’r blog yma.

WUW Head West For Online Engagement

Mae’r digwyddiad yma’n edrych yn grêt – mae’n werth edrych arno. Bydd Cyfranogaeth Cymru mewn cynhadledd ar y diwrnod yma, ond byddem ni wedi bod wrth ein boddau i fod yno!

Pam ydyn ni’n blogio?

Mae blogio wedi bod yn rhywbeth ni’n argymell fel tîm ers sbel, ond dydyn ni dal heb ei defnyddio fel cyfrwng. Hyd nawr!

Fe wnaethon ni rhedeg sesiwn ar beth mae pobl ei eisiau o’n wefan yn ein Rhwydwaith Cyfranogaeth Breswyl Cymru Gyfan gan fod fersiwn newydd yn cael ei ddatblygu ar y foment. Gofynnon ni pam fod pobl yn mynd i’n gwefan. Un ymateb oedd “Gan fod chi’n atgoffa fi”, ac fe wnaeth sawl person gytuno gyda hyn. Fe wnaeth hyn wneud i mi feddwl mwy am y ffordd mae ein gwasanaeth gwybodaeth yn gweithio. Sut allwn ni gyfathrebu â chi’n fwy effeithiol?

Fe wnaethon ni cynnal ein Diwrnod Meddwl yn Greadigol cwpl o wythnosau yn ôl. Rydyn ni’n cynnal rhain dwywaith y flwyddyn er mwyn i’r tîm dod at ein gilydd a meddwl am sut gallwn wella’n gwaith ni. Rydym yn cael cyfarfodydd tîm misol, ond mae’r agenda yn rhain yn llawn fel arfer a does dim cyfle i feddwl amdano ac i archwilio ffyrdd arloesol o newid y ffordd mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio.

Felly penderfynais redeg fy sesiwn i yn y Diwrnod Meddwl yn Greadigol ar ein cynllun cyfathrebu a sut y gallwn wella’r ffordd ni’n cyfathrebu gyda chi! Fe wnaethon ni cynnal dadansoddiad SWOT o’n gwasanaeth gwybodaeth, ac fe wnaeth hyn amlygu bylchau yn ein gwaith a sut y gallwn wella.

Fy ofnau ynglŷn â blogio oedd y byddai’n tasg arall i ni wneud, ond mewn gwirionedd os ydym yn ei reoli’n iawn, dylai fe fod yn rhywbeth sy’n ffitio mewn gyda’n gwaith o ddydd i ddydd.

Rydym eisoes yn clywed am lawer o waith anhygoel sy’n cael ei wneud drwy ein rhwydweithiau, ond hyd yn hyn dydyn ni ddim wedi cael ffordd i ddweud wrth bobl oedd ddim yn y sesiwn am y gwaith hwnnw. Rydym eisoes yn mynd i ddigwyddiadau a dysgu am ddatblygiadau newydd, ond oni bai eich bod chi ar Twitter pan rydyni ni’n trydar, ni fyddwch yn gweld y diweddariadau. Rydym eisoes yn ysgrifennu adroddiadau ar gyfer rhwydweithiau a grwpiau eraill rydym yn rhan o, ond os dydych chi ddim yn aelodau o’r grwpiau hynny na fyddwch yn clywed am yr hyn sy’n mynd ymlaen.

Bydd blogio hefyd yn rhoi ffordd arall i ni glywed ohonoch chi am eich barn am ein gwaith ni a’r datblygiadau diweddaraf mewn ymgysylltu â dinasyddion yng Nghymru.

Felly rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r blog a’i ffeindio’n ddefnyddiol!

– Dyfrig