Tag Archives: cyfranogaeth

Rhwydweithio ym Myd Natur

Yma yn Cyfranogaeth Cymru, rydym wrth ein bodd yn treulio amser yn yr awyr agored ac ers tro bellach rydym wedi bod yn trafod y syniad o gynnal rhwydwaith ym myd natur.

Felly, yn fuan ar ôl penwythnos Gŵyl Banc Calan Mai, cynhaliwyd rhwydwaith ymarferwyr yn yr awyr agored am y tro cyntaf erioed gyda chymorth Tom Moses o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma grynodeb o’r hyn a ddigwyddodd:

Yn gyntaf, roedd y tywydd yn fendigedig!

20160504_102746.jpg

Dim argoel o gwbl am law

IMG_20160504_205021

Roedd Tom wedi cynnau’r tân yn gynt y bore hwnnw, felly roedd paned boeth o de a choffi ar gael wrth i ni gyrraedd.

20160504_103712

Dangosodd Jill Simpson, o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, y dodrefnyn godidog hwn i ni (mae’n gymaint mwy na mainc yn unig). Fe’i dyluniwyd a’i greu gan bobl ifanc leol ar gyfer y coetir hwn.

20160504_112318

20160504_112404

Aeth Matt, un o wirfoddolwyr Arfordir Penfro, â ni am dro ar hyd llwybr cerdded gan ddysgu darllen map a sgiliau cyfeiriannu sylfaenol.

20160504_120738

Ar hyd y ffordd, fe ddaethom ar draws wartheg ifanc chwilfrydig a oedd yn awyddus iawn i ddweud shwmae

20160504_121708

Mae modd gwneud te o blanhigion, gwreiddiau a ffyngau amrywiol o’r goedwig (ond peidiwch byth â bwyta unrhyw beth gwyllt rydych wedi’i hel onid ydych yn hollol siwr ei fod yn ddiogel!)

20160504_123628

Tamaid i aros pryd: bara cynnes yn syth o’r ffwrn agored gyda garlleg gwyllt a oedd newydd ei hel.

20160504_124110

Defnyddiwyd dull pleidleisio cyfranogol – ‘pleidlais gerrig’ – i benderfynu pa de oedd fwyaf blasus (dant y llew oedd ‘at ddant’ y mwyafrif).

20160504_124033

Ond roedd mwy i’w wneud na dim ond yfed te, sgwrsio â gwartheg a mynd am dro, thema’r cyfarfod rhwydweithio oedd newid ymddygiad. Gofynnodd Cyfranogaeth Cymru y cwestiwn i fudiadau sy’n gweithredu’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru: pa fath o newid ymddygiad sy’n gorfod digwydd o fewn mudiad? Atebion ar y bwrdd gwyn magnetig…

20160504_132843

Yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi rhestr gyfeirio wrth weithredu’r Egwyddorion Cenedlaethol ac arni gwestiynau ar gyfer pob egwyddor. A yw’ch mudiad chi wedi gorfod newid ei ymddygiad wrth ymgysylltu? A ydych chi wedi gorfod ceisio dylanwadu ar ymddygiad eraill er mwyn gwneud gwelliannau? Ymunwch yn y sgwrs drwy adael sylw isod.

Yn olaf… gadael (bron) dim ôl

Mae’r clai hwn, sy’n hydawdd mewn dŵr ac yn sychu ag aer, yn ffordd wych i bobl ‘adael eu marc’ ym myd natur heb niweidio’r amgylchedd o gwbl. Aethom â’n sbwriel i gyd i ffwrdd gyda ni.

20160504_134159

20160504_133852

Diolch o galon i Tom, Jill a Matt o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am eu cymorth i sicrhau llwyddiant y diwrnod.

Os ydych chi’n ystyried cynnal digwyddiad neu gyfarfod cymunedol yn yr awyr agored, cofiwch roi gwybod i ni fel y gallwn eich helpu i’w hyrwyddo.

Cofiwch gadw llygad ar ein gwefan am fanylion digwyddiadau rhwydweithio i ddod.

Cynhelir ein ‘digwyddiad Rhwydweithio Cymru Gyfan’ o’r enw ‘Ymgysylltu â chymunedau amrywiol’ yn Llandrindod ar 14eg Gorffennaf; mynediad am ddim!

Sarah

Mae cyfranogi yn allweddol i herio gwahaniaethu

Yn Rhwydwaith Cyfranogaeth Cymru Gyfan eleni, gosododd Joe Powell y safon gydag araith agoriadol bwerus ynglŷn â phwysigrwydd cyfranogi’n llawn yng nghymdeithas i bobl ag anableddau dysgu. Canfuwyd bod gan Joe Syndrom Asperger yn 1996 ac mae ef wedi treulio 11 mlynedd mewn gofal cymdeithasol. Ef bellach yw Cyfarwyddwr Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan; grŵp sy’n uno lleisiau grwpiau hunaneirioli yng Nghymru. Tynnodd Joe ar ei brofiad uniongyrchol o frwydro i adael system a oedd yn benderfynol o’i ystyried yn ddefnyddiwr gwasanaeth, rhywun sydd angen cymorth, ac nid rhywun sydd hefyd â llawer i’w gynnig i’w gymuned.

Dechreuodd Joe ei araith drwy amlinellu’r ‘Model bywyd da’; gwerthoedd sy’n bwysig i’r bobl ag anableddau dysgu y mae Joe wedi siarad â nhw. Ymysg y gwerthoedd hyn roedd ‘perthnasau llawn cariad a gofal’, y dewis sy’n deillio o fod â rhywfaint o gyfoeth (mae hyn hefyd yn cynnwys rheolaeth dros eich asedau ariannol eich hun), ‘lle i gyfrannu yn y Byd’ a ‘fy nghartref fy hun’. Y peth cyntaf i’m taro oedd pa mor debyg ydynt i’r hyn y mae ar rywun sydd heb anabledd dysgu ei eisiau o’i fywyd – ymddangosai’r gwerthoedd yn gyffredin i bawb, nid yn benodol i anableddau dysgu. Yn fy nhyb i, wrth wraidd yr holl werthoedd oedd cydbwysedd rhwng diogelwch personol ar y naill law ac, ar y llall, ymdeimlad o allu cymryd rheolaeth dros eich bywyd eich hun ac, ar ben hynny, gyfrannu rhywbeth at fywydau pobl eraill. Onid dyma sydd ar bawb ei eisiau o’u bywydau?

Joe Powell

Mae gan lawer o bobl ag anableddau dysgu nam ar eu golwg hefyd ac ni ddysgwyd rhai o’r bobl hyn i ddarllen yn yr ysgol. Gall pethau syml megis cynnig gwybodaeth hawdd ei darllen a fformat sain ei gwneud yn bosib i bobl ag anableddau dysgu gael at wybodaeth heb orfod dibynnu ar ffrind neu ofalwr i’w darllen iddyn nhw. Mae hyn yn galluogi pobl i gadw ymdeimlad o annibyniaeth ac urddas, yn hytrach na chael eu sefydliadoli, yn enwedig pan fo’r wybodaeth dan sylw o natur breifat.

O ystyried bod yr hyn y mae ar bobl ag anableddau dysgu ei eisiau mor debyg i’r hyn y mae’r boblogaeth ehangach yn anelu ato, gellid maddau i rywun am gredu bod y dymuniadau hyn yn cael eu bodloni â chroeso mewn gofal ar gyfer anableddau dysgu a bod cymdeithas yn dangos empathi â nhw. Serch hynny, eglurodd Joe mai’r gwirionedd yw bod pobl ag anableddau dysgu i bob pwrpas yn ‘ymddeol yn ddeunaw oed’; prin mewn cyflogaeth ac yn aml yn cael eu cau allan o wirfoddoli. Ymddengys mai’r meddylfryd y tu cefn i’r fath ymyleiddio yw bod unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn ‘ddefnyddiwr gwasanaeth’ ac felly angen cymorth. Tra mae llawer o bobl ag anableddau dysgu yn wir yn ddefnyddwyr gwasanaethau, nid yw hyn yn golygu eu bod heb y gallu a’r awydd i roi cymorth yn eu cymunedau a chyfrannu’n ystyrlon nid yn unig at eu bywydau eu hunain, ond bywydau eraill hefyd.

History of people learning disabilities

Mae’r cyfyngiad hwn ar gyfranogi nid yn unig yn golled enfawr o ran cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth posib ond hefyd yn gwbl groes i egwyddorion Strategaeth Gymru Gyfan 1983. Mae’r strategaeth yn pennu bod gan bobl ag anableddau dysgu yr hawl i ddewis eu patrymau bywyd eu hunain o fewn eu cymunedau a chael mynediad at wasanaethau proffesiynol pan fo cymorth ychwanegol yn angenrheidiol er mwyn iddynt gyflawni hyn.

Mae’r mwyafrif o bobl ag anableddau dysgu yn dymuno gweithio a gwirfoddoli, meddai Joe, ac mae angen i ni ymdrechu’n fwy i ddiwallu eu hanghenion er mwyn iddynt wneud hyn. Mae rhagfarn yn deillio o anwybodaeth a phan fo pobl ag anableddau dysgu i’w gweld mewn rolau defnyddiol, fe fydd hyn yn ei gwneud yn anos eu stereoteipio fel baich ac yn rhoi hygrededd i’w lleisiau.

Cyn gwahodd cwestiynau o’r llawr, gorffennodd Joe ei araith drwy ddweud bod yn rhaid i gyfranogaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu fod yn realistig a byth yn docenistaidd. Rhaid i ni ei gwneud yn bosib i bobl ag anableddau dysgu gael mynediad at y gweithlu gan wneud addasiadau rhesymol os oes angen dim ond pan allant gyflawni’r rôl honno.

Os hoffech glywed mwy gan Joe Powell, cadwch olwg ar Joe’s Soapbox.

Mae ‘Storify’ y diwrnod, gan gynnwys cyflwyniad Joe, adnoddau eraill o’r rhwydwaith a chyfraniadau cyfranogwyr drwy’r cyfryngau cymdeithasol, ar gael yma.

 – Non

Yr Etholiad Cyffredinol – dweud eich dweud a mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb etholiadol

PollingStationWalesUK

Etholiadau yw’r brif ffordd i ni fynegi ein hymateb i berfformiad y llywodraeth. Offeryn cyfathrebu yw etholiad rhwng y cynrychiolwyr a ninnau: y bobl maent yn eu cynrychioli.

Yn ôl pob golwg, mae pleidleiswyr yn cael y llywodraeth maent yn ei haeddu. Awgryma hyn, os bydd yr etholwyr yn mynd ati i bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais, y byddwn yn cael llywodraeth sy’n wirioneddol gynrychioli ei phobl ond bydd y mwyafrif ohonom yn dadlau nad yw’r llywodraeth glymblaid bresennol yn cyd-fynd â’r ddadl honno. Dim ond 65.1% o’r etholwyr a bleidleisiodd yn etholiad cyffredinol 2010 ac mae’n weddol amlwg y gallai’r canlyniad fod wedi bod yn holl wahanol pe bai mwy o bobl wedi pleidleisio.

Heb os mae ein cyfranogiad mewn etholiadau yn gyfrifoldeb pwysig ac yn symbol arwyddocaol o’n democratiaeth a’n cyfranogiad mewn materion cyhoeddus.

Efallai fod nodi’ch ‘X’ ar y papur pleidleisio yn ymddangos yn beth bach i’w wneud, gallwn ni wrth gwrs gyfranogi mewn gwleidyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus mewn sawl ffordd wahanol ac nid yn unig adeg etholiad. Ond, mae’r hawl i bleidleisio (y mae pobl wedi brwydro a marw drosti) yn symboleiddio democratiaeth a diwylliant teg a chredaf ei bod yn ddyletswydd i ni’n hunain i gyfrannu ein llais at y broses hon.

Mae’r ffordd y mae ymgeiswyr yn ymgyrchu ac yn cyfathrebu â ni wedi newid yn syfrdanol. Mae hysbysebu gwleidyddol y telir amdano wedi’i wahardd ar deledu a radio yn y Deyrnas Unedig, felly, mewn ymgyrch etholiadol nodweddiadol (yn fy meddwl i) bydd ymgeiswyr gobeithiol yn cnocio ar ddrysau ac yn ysgwyd llaw â phobl wrth wisgo rhoséd liwgar yn falch a llenwi ein blwch llythyrau â phamffledi sgleiniog yn dweud wrtha’i bod “yr ymgeisydd arall eisiau gwerthu’r GIG” neu “pleidleisia drosto ef a bydd yn dyblu dy drethi”.

Gan fod technoleg fodern mor gyffredin ac ar gael yn eang, mae cyfathrebu digidol a’r cyfryngau cymdeithasol wrth wraidd ymgyrchoedd yr etholiad cyffredinol eleni.

Gan fod talu am hysbysebion ar y teledu wedi’i wahardd, mae ymgeiswyr yn cael talu am hysbysebion a fideos gwleidyddol arlein drwy’r cyfryngau cymdeithasol, gyda’r potensial i gyrraedd miliynau o bobl ac nid yw Ofcom yn rheoleiddio’r hyn a gyhoeddir ar y llwyfannau yma. Mae hyn yn gyfle am sgyrsiau llawer ehangach a mwy dilys, diffuant a gonest rhwng yr ymgeiswyr a’r pleidleiswyr. Mae gan Facebook hyd yn oed ei restr wirio ei hun ar gyfer ymgeiswyr gwleidyddol i’w defnyddio wrth gyhoeddi diweddariadau – ond a ydynt yn defnyddio hyn i’w botensial llawn?

Esblygiad llwyfannau cymdeithasol rhwng 2010 a 2015

5 mlynedd yn ôl, roedd y pleidiau gwleidyddol yn eu lansio eu hunain o’r newydd ar Facebook, gan annog arweinwyr eu pleidiau i fynd arlein a sicrhau bod ganddynt ryw fath o ‘bresenoldeb’. Nawr yn 2015 mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi esblygu gymaint yn y 5 mlynedd diwethaf ynghyd â’r ffordd rydym yn eu defnyddio.

Dylai ymgeiswyr a phleidiau lleol bellach fod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn llwyfan i gael sgyrsiau gwirioneddol a chysylltu â phobl fel bod eu presenoldeb arlein yn teimlo’n ddiffuant ac yn llai fel pe na baent ond yn defnyddio offeryn newydd a ffasiynol.

Yn draddodiadol mae gwleidyddion yn defnyddio eu proffil cyhoeddus i gyfleu eu neges a rhoi gwybod i’r cyhoedd beth maent yn addo ei newid os caent eu hethol. Mae ymgeiswyr bellach hefyd yn defnyddio’r llwyfan i holi pobl am eu barn.

Cynulleidfaoedd cudd a’r gallu i ddylanwadu

Mae nifer y bobl sydd wedi hoffi tudalen Facebook ymgeisydd yn amherthnasol pan fo algorithm enfawr Facebook yn galluogi i ddiddordebau rwydweithio a chysylltu â’i gilydd; mae’r hyn sy’n ymddangos ar eu ffrwd newyddion yn dylanwadu ar ffrindiau i ffrindiau i ffrindiau.

Yn amlwg mae rhai cynulleidfaoedd yn llawer llai ymatebol i’r dull ymgyrchu hwn. Dyw rhai pobl ddim yn defnyddio’r we o gwbl er enghraifft: newyddion ar y teledu a phapurau newydd yw’r ffynonellau newyddion pwysicaf i rai cynulleidfaoedd o hyd.

Dyw rôl y rhwydweithiau cymdeithasol tuag at gynyddu cyfranogiad etholiadol ddim mor syml ag y mae’n ei ymddangos a dyw ‘ei wneud yn iawn’ byth yn wyddor fanwl. Wrth bori drwy dudalennau Facebook a Twitter rhai ymgeiswyr – caf fy synnu nad yw’r rhan fwyaf o ddiweddariadau ond yn tynnu sylw at y gwendidau ym mholisïau’r gwrthwynebiad, felly, gellid methu’r potensial am ymgyrch a sgyrsiau positif!

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb etholiadol

Mae’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) wedi lansio adroddiad yn ddiweddar yn awgrymu y dylai pleidleisio fod yn orfodol yn yr etholiad cyntaf ar ôl i rywun droi’n 18. Mae’n gywir wrth ddweud bod gan ‘y dosbarth gweithiol a’r ieuenctid lai o fewnbwn i brosesau penderfynu gwleidyddol’ o’u cymharu â grwpiau hŷn a mwy cefnog o bobl ac mae’n awgrymu mai gorfodi cyfranogiad yw’r ateb i’r anghydraddoldeb hwn.

Y brif drafferth â hyn yw na allwch chi orfodi pobl i gymryd diddordeb; ni allwch orfodi pobl i deimlo’n gryf am rywbeth os nad ydynt. Ni fyddai pleidleisio gorfodol yn ddim byd mwy na rhith-ddemocratiaeth – sut allai fod yn ddemocrataidd os yw’n orfodol? Ni allai fod! Pe bai pleidleisio gorfodol yn cael ei gyflwyno ni allaf lai na dychmygu cynnydd yn nifer y papurau pleidleisio a ddifethir neu bobl yn cael eu gorfodi i bleidleisio dros rywbeth heb lawer o wybodaeth gan arwain at system sydd hyn yn oed yn llai cynrychiadol nag ydyw nawr.

Siawns hefyd ei bod hi dal yn bwysig monitro unrhyw ddiffyg diddordeb ac anfodlonrwydd. Mae yna sawl rheswm cyfiawnadwy dros ddewis peidio â phleidleisio; efallai fod rhywun yn teimlo nad yw wedi cael digon o wybodaeth, neu nad yw dim un o’r ymgeiswyr na’r pleidiau yn cynrychioli ei farn a does gan rai pobl yn syml ddim diddordeb. Mae’n bwysig monitro diffyg pleidleisio mewn etholiadau a darganfod pam mae hyn yn digwydd yn lle gorfodi pawb i gyfranogi.

Yr ail Egwyddor yn yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yw “Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os ydynt yn dewis hynny.” Mae’r pum gair olaf hyn yn ganolog i’r broses ymgysylltu – rhoi’r dewis i bobl gymryd rhan.

Fe fyddaf i yn pleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol oherwydd fy mod yn dymuno gwneud a fy newis i ydyw, fel y dywedais yn barod rwy’n teimlo ei bod yn ddyletswydd arnaf i gymryd rhan ond rwy’n parchu ac yn deall barn y rheini nad ydynt yn dymuno pleidleisio. Ni ddylid gorfodi neb i gymryd rhan mewn democratiaeth – byddai hynny’n gwrth-ddweud ei hun!

Felly, mae cymryd rhan mewn etholiadau yn gyfrifoldeb pwysig ond nid ein pleidlais yw ein hunig lais nac ein hunig gyfle i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth. Mae hawl gan bawb i gael eu clywed ac mae angen i’r rheini mewn grym wrando arnon ni, ym mha bynnag ffordd rydym yn dewis cael ein clywed.

– Sarah

Os ydych yn 16 neu’n 17 mlwydd oed – ni allwch bleidleisio y tro hwn ond gallwch dal gofrestru. Cynhelir etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru fis Mai 2016.

Ymchwil Gyfranogol gyda Gofalwyr

Ysgrifennwyd y blog gwadd hwn gan Rachel Waters o Wasanaeth Cwnsela Cymunedol Casnewydd.

USWMae Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol Casnewydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru.  Mae’r gwasanaeth yn cynnig cwnsela am ddim i bobl leol ar draws Casnewydd a Chaerllion.

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela hefyd yn cynnal ymchwil i gwnsela ac yn y blog hwn byddaf yn canolbwyntio ar ein hymchwil gyfranogol gyda gofalwyr.  Rwyf wedi edrych yn ôl ar rai agweddau heriol ar y gwaith a chynnwys ambell i air o gyngor i gynorthwyo eraill sy’n rhan o ymchwil gyfranogol.

Beth yw Ymchwil Gyfranogol?

Mae ymchwil gyfranogol yn cynnwys pobl mewn ymchwil fel cyd-ymchwilwyr nid cyfranogwyr yn unig; cyd-gynhyrchir gwybodaeth drwy gydweithio rhwng partneriaid ymchwil gymunedol, a dylai’r ymchwil arwain at weithredu er lles y gymuned dan sylw.

Mae gan ddulliau cyfranogol werth arbennig ‘sy’n cynnwys … rheoli grym â’r rheini sydd fel arfer yn destun yr ymchwil, a gweithio tuag at newid cymdeithasol graddol’ (Tîm Ymchwil Gymunedol Durham, 2011, t.4)

Canfod ein Cyd-ymchwilwyr

Ein cam cyntaf oedd cysylltu â mudiadau gofalwyr yn ardal Casnewydd.

Roedd hyn yn anodd i ddechrau – roedd llawer o fudiadau yn gefnogol ac am i ni gadw mewn cysylltiad, ond heb y capasiti i gymryd rhan.  Roedd egluro natur ymchwil gyfranogol yn anodd – gofynnwyd i mi’n aml am y cwestiynau ymchwil a’r ymrwymiad amser angenrheidiol.  Eglurais y byddai cyd-ymchwilwyr yn cytuno ar gwestiynau ymchwil a bod ymrwymiad yn hyblyg yn ôl diddordebau a chapasiti’r mudiad.  Mae’r ansicrwydd cynhenid mewn dulliau ymchwil gyfranogol yn ei gwneud yn anodd rhagweld mewn unrhyw fanylder beth fydd y prosiect yn ei gynnwys, ac mae hyn yn ei gwneud yn anos i fudiadau allu ymrwymo i gymryd rhan.

Er gwaetha’r heriau hyn, yn y pen draw llwyddon ni i ennyn diddordeb ac ymrwymiad nifer o fudiadau ac unigolion allweddol lleol a gytunodd i fod yn gyd-ymchwilwyr.

Ein cyd-ymchwilwyr

Ein cyd-ymchwilwyr yw: Fforwm Gofalwyr Casnewydd, Hafal (Casnewydd), Swyddog Datblygu Gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd a Thîm Adolygu Oedolion Cyngor Casnewydd.

Participatoryresearch

 • Gair o gyngor… Gall perthynas bositif sydd eisoes yn bod â mudiadau ac unigolion wneud y cam cyntaf hwn gymaint haws.
 • Gair o gyngor… Paratowch eglurhad cryno a dealladwy o ymchwil gyfranogol ond byddwch yn barod am gwestiynau ynghylch manylion y prosiect.

Y dasg nesaf oedd gweithio gyda’n gilydd i benderfynu ar ein cwestiwn ymchwil.

Penderfynu beth i’w ymchwilio

Yn ddelfrydol mewn ymchwil gyfranogol, mae cyd-ymchwilwyr cymunedol yn dewis y pwnc a’r cwestiynau ymchwil, ond roedd ein cyd-destun penodol fel gwasanaeth cwnsela mewn Prifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i ni ganolbwyntio ar gwnsela.  Gwnaed ein cyd-ymchwilwyr yn ymwybodol o hyn o’r dechrau. 

Datgelodd adolygiad o’r Gwasanaeth Cwnsela nad oedd llawer o ofalwyr yn defnyddio ein gwasanaeth ac nad oedd y rheini a oedd yn ei defnyddio yn aros yn hir.  Roedd hyn yn peri pryder gan y gwyddem o’n cyd-ymchwilwyr ac o ymchwil fod yna lawer o ofalwyr yn yr ardal hon, y gall gofalu arwain at straen, iselder a gorbryder, ac y gall cwnsela fod o gymorth i ofalwyr.  Bu i ni rannu’r wybodaeth hon â’n cyd-ymchwilwyr a phenderfynodd y grŵp i edrych ymhellach ar yr anghysondeb hwn gan anelu at wella’r gwasanaeth y mae Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol Casnewydd yn ei gynnig i ofalwyr a rhannu’r hyn rydym yn ei ganfod â mudiadau cwnsela eraill a mudiadau gofalwyr.

Datgelodd trafodaeth â’n cyd-ymchwilwyr fod gofalwyr yn tueddu i ganolbwyntio ar y sawl sy’n cael y gofal gan esgeuluso eu hanghenion eu hunain.  Ategwyd hyn yn y llenyddiaeth ymchwil.  Roedd y grŵp yn meddwl tybed a yw gofalwyr yn ystyried cwnsela fel ffordd o’u helpu i gynnal gofal a ddim yn llawn sylweddoli pa mor ddefnyddiol y gallai fod i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Lluniodd y grŵp yr amcanion canlynol:

 • Canfod disgwyliadau gofalwyr o broses a chanlyniadau posib cwnsela
 • Canfod a yw gofalwyr yn ystyried y gallai cwnsela fod o gymorth iddynt, ac ym mha ffordd, yn enwedig o ran effaith gofalu ar eu lles emosiynol
 • Canfod rhwystrau sy’n atal gofalwyr rhag cael at wasanaethau cwnsela
 • Gweithio ar y cyd a, chyn belled ag sy’n ymarferol, yn gyfartal ag aelodau o’r gymuned leol

Er ei bod efallai yn ymddangos o ddarllen y crynodeb hwn i’n hamcanion ymchwil ddisgyn yn gyflym ac yn esmwyth i’w lle, mewn gwirionedd roedd proses integreiddio gwybodaeth academaidd â gwybodaeth gymunedol yn cymryd llawer o amser ac yn lletchwith.  Bu i ni adolygu’r llenyddiaeth a gwrando ar ein partneriaid cymunedol ar yr un pryd – wrth edrych yn ôl, mae’n bosib y byddai gwrando’n gyntaf ac yna adolygu’r llenyddiaeth ar y pynciau a godwyd wedi hwyluso’r broses.

 • Gair o gyngor… Ystyriwch ymlaen llaw a ydych am integreiddio gwybodaeth academaidd o’r pwnc i mewn i ddatblygiad amcanion neu gwestiynau ymchwil, ac ym mha ffordd.

Datblygu ein deunyddiau astudio

Bu i ni benderfynu fel grŵp i ddefnyddio cyfweliadau lled strwythuredig i gael gwybodaeth gan ofalwyr, gan fynd ati i gynhyrchu ein deunyddiau astudio – cyhoeddusrwydd i recriwtio cyfranogwyr, amserlen cyfweliadau, ac yn y blaen.

Yn ddelfrydol mewn ymchwil gyfranogol byddai’r holl ddeunyddiau’n cael eu cynhyrchu fel grŵp o’r dechrau, ond oherwydd pryderon pragmataidd penderfynon ni y byddai’r partneriaid academaidd yn datblygu’r deunyddiau ac y byddai’r grŵp yn eu hadolygu a’u golygu gan ddefnyddio eu profiad a’u gwybodaeth leol.

Arweiniodd y broses adolygu at sawl newid yn ein deunyddiau megis gwneud y term ‘gofalwr’ yn gliriach – dywedodd ein cyd-ymchwilwyr wrthym fod y term yn cael ei ddefnyddio’n lleol i gyfeirio at ofalwyr cyflogedig yn ogystal â’r rhai di-dâl.  Bu i ni hefyd addasu amserlen y cyfweliadau i fod yn fwy cyfleus i’r rheini sy’n gofalu am fwy nag un person – dangosodd ein cyd-ymchwilwyr fod y sefyllfa hon yn llawer mwy cyffredin nag oeddem wedi’i ragweld.

Canlyniadau Ymchwil

Un o’r agweddau pwysicaf ar ymchwil gyfranogol yw y dylai arwain at gamau positif er lles y gymuned dan sylw – yn ein hachos ni, gofalwyr yng Ngwent.  Mae pa gamau y byddwn yn eu cymryd yn dibynnu ar ganlyniadau ein hymchwil, ond mae gennym syniadau amrywiol mewn golwg gan gynnwys hyfforddiant arbenigol i gwnselwyr sy’n gweithio gyda gofalwyr a/neu gynhyrchu gwybodaeth hygyrch i ofalwyr ynglŷn â chwnsela.

Rydym wrthi’n recriwtio gofalwyr i gael eu cyfweld ar gyfer ein hymchwil.  Os gwyddech am unrhyw ofalwyr di-dâl, dros 18 oed yng Ngwent a all fod â diddordeb, anfonwch fy manylion cyswllt atynt os gwelwch yn dda:

Rachel Waters (Cynorthwyydd Ymchwil)
Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol Casnewydd
Ffôn: 01633 435282
E-bost: Rachel.Waters2@southwales.ac.uk

Mae unrhyw farn neu safbwyntiau a gyflwynir yn y blog hwn yn eiddo i’r awdur yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn na safbwyntiau Prifysgol De Cymru a’r cyd-ymchwilwyr cymunedol.

Cyfeiriadau

Tîm Ymchwil Gymunedol Durham (2011) Community-based participatory research: Ethical challenges.  Ar gael ar: https://www.dur.ac.uk/resources/beacon/CCDiscussionPapertemplateCBPRBanksetal7Nov2011.pdf

(Cyrchwyd 2 Mai 2014)

Cydgynhyrchu ar Waith

Mae’n ymddangos bod yna gydsyniad athronyddol bod cydgynhyrchu, y syniad o fudiadau’n ystyried cymunedau a defnyddwyr gwasanaethau yn ased wrth ddarparu gwasanaethau, yn syniad da. Serch hynny prin yw’r mudiadau sydd wir yn barod i symud y tu hwnt i rethreg niwlog er mwyn gwireddu’r ideoleg hon. Efallai mai un o’r rhwystrau mwyaf yw bod unigolion o fewn mudiadau yn anghofio eu bod hwythau hefyd yn aelodau o’r cyhoedd a ddim yn rhywbeth mor ar wahân â hynny i’r bobl mae eu mudiad yn bodoli i’w gwasanaethau. Efallai’r rheswm yw nad yw mudiadau’n sylweddoli neu’n cydnabod bod defnyddiwr y gwasanaeth yn ased gwerthfawr sydd â rhywbeth i’w gyfrannu, i’w ‘roi yn ôl’ i’r mudiad sy’n ei wasanaethu. Neu efallai ei fod mor syml â hyn: mae cydgynhyrchu yn gofyn i’r rheini ar frig mudiadau sydd â’r grym i gyd ar hyn o bryd i rannu’r grym hwnnw â phobl a chymunedau. Mae hyn yn amhosib heb ymddiried ynddynt. Rhaid i’r rheini sy’n dal grym ar hyn o bryd ymddiried ddigon mewn cymunedau i ymgynghori â nhw, bod yn barod i siarad a gwrando a gwneud hynny’n onest.

Os nad ydych erioed wedi cwrdd â rhywun sy’n adfer yn agored o gaethiwed i gyffuriau neu alcohol, neu sydd wedi adfer, mae’n bosib na fyddech yn ystyried y gellid ymddiried yn y demograffig yma. Pan ddechreuais wirfoddoli i Recovery Cymru (cymuned adfer lle mae pobl yn adfer o broblemau â chyffuriau ac alcohol) fis Awst 2012, gwelais y byddai’r mudiad cyfan (yn enwedig bryd hynny, cyn iddo gael arian gan y loteri) yn disgyn yn ddarnau heb waith caled nid yn unig y ddau aelod o staff cyflogedig ond hefyd y gwirfoddolwyr eraill, y mae llawer ohonynt yn adfer neu wedi adfer o fod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau. Ethos Recovery Cymru yw ein bod yn gymuned, ni waeth a ydych yn aelod, yn wirfoddolwr neu’n aelod o staff cyflogedig neu wedi cael problem â chaethiwed erioed ai peidio, a bod gan bob aelod o’n cymuned rywbeth i’w roi yn ogystal â rhywbeth i’w elwa o fod yn rhan ohoni. Rwyf fy hun yn teimlo’n freintiedig dros ben o fod wedi cwrdd â phobl ragorol, cryf ac ysbrydoledig drwy fy nghysylltiad â Recovery Cymru.

ImagePe baech yn cerdded mewn i adeilad Recovery Cymru neu yn wir unrhyw un o’n sesiynau neu ddigwyddiadau, ni fyddai’n amlwg ar unwaith pwy sy’n ‘ddefnyddiwr gwasanaeth’ (term na ddefnyddir o fewn Recovery Cymru, ond mae pwysigrwydd iaith yn bwnc ar gyfer blog i ddod!) a phwy sydd ddim. Mae llawer o’n haelodau sy’n ymuno i gael cymorth gyda chaethiwed hefyd yn wirfoddolwyr, felly, mae’r llinell rhwng defnyddiwr y gwasanaeth yn cymryd o’r mudiad a’r staff a’r gwirfoddolwyr yn rhoi iddynt yn aneglur ar unwaith.

Mae lefel y cyfrifoldeb y mae gwirfoddolwyr (y mae llawer ohonynt hefyd yn ‘ddefnyddwyr gwasanaeth’) yn dewis ei derbyn yn amrywio o gynorthwyo gyda thasgau gweinyddol a chadw’r adeilad yn daclus i hwyluso grwpiau megis y cyfarfod coginio wythnosol a threfnu digwyddiadau i gynrychioli Recovery Cymru mewn cynadleddau megis AWSUM. Mae pawb sy’n ‘defnyddio’ gwasanaethau Recovery Cymru hefyd yn rhoi rhywbeth yn ôl ac mae cymuned Recovery Cymru yn ffynnu oherwydd hynny.

Yn hanfodol, mae ethos cydgynhyrchu nid yn unig yn rhoi ymdeimlad o werth i unigolion sy’n aml wedi’u gwrthod mewn rhannau eraill o’u bywydau, ond hefyd yn hynod fuddiol i weithrediad Recovery Cymru. Mae’n ymddangos yn amlwg ond mewn gymaint o fudiadau anghofir mai defnyddiwr y gwasanaeth yw’r arbenigwr mewn gwirionedd ac mai eu barn nhw yw’r un bwysicaf oll. Yn Recovery Cymru y bobl hynny sy’n adfer o fod yn gaeth i gyffuriau neu alcohol yw’r arbenigwyr ac mae’r mudiad yn dibynnu ar eu gwybodaeth nid yn unig o’r broses adfer a’r llwybrau amrywiol at wellhad ond hefyd o’r materion niferus sy’n aml (ond nid bob tro) yn gysylltiedig â hanes o fod yn gaeth megis materion tai, problemau iechyd meddwl neu gorfforol ac mewn rhai achosion ceisio dod o hyd i waith ar ôl bod yn y carchar. Y bobl sy’n profi’r materion hyn, a’r rheini sydd wedi’u goresgyn, sydd yn y sefyllfa orau yn Recovery Cymru i siapio’r mudiad gan fod Recovery Cymru, wedi’r cwbl, yn bodoli (fel llawer o fudiadau) i gefnogi defnyddiwr y gwasanaeth.

Yn Recovery Cymru, gwahoddir pob aelod i gyfrannu at gyfarfod agored a gynhelir ddwywaith yr wythnos. Yma mae aelodau’n trafod pethau megis pa grwpiau newydd yr hoffent eu gweld yn cael eu cynnal – sut i sicrhau’n well fod y grwpiau’n diwallu anghenion y rheini sy’n eu defnyddio ac yna’n gofyn i’r bobl hyn beth sydd arnynt ei eisiau? Mae llawer o’r grwpiau yn cael eu hwyluso gan wirfoddolwyr – y mae rhai ohonynt yn y broses adfer. Mae aelodau hefyd yn cael dweud eu barn ar elfennau trefniadol, gan gynnwys y gallu i adolygu’r cod ymddygiad. Yn wir, pan gafodd Recovery Cymru gyllid gan y Loteri, a olygodd eu bod yn gallu recriwtio aelodau newydd o staff, roedd aelodau gwirfoddol presennol Recovery Cymru ar y panel cyfweld i holi ymgeiswyr.

Heb os byddai’n beth da pe bai mwy o fudiadau’n cydnabod defnyddwyr eu gwasanaethau fel asedau ac yn manteisio ar eu harbenigedd i wella eu gwasanaeth drwy ymddiried yn ei gilydd a chydweithio.

–          Non

 

Rhwydweithiau Cyfranogaeth Ranbarthol Mai: Cydgynhyrchu

Mae’n ymddangos mai cydgynhyrchu yw’r bri-air diweddaraf sydd i’w ganfod ym mhob sector o’r gwasanaeth cyhoeddus a byddai rhai yn dadlau ei fod yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol. Yn y rhwydweithiau cyfranogaeth a gynhaliwyd ddechrau mis Mai, edrychon ni ar beth mae cydgynhyrchu yn ei olygu i bobl a cheisio gwneud synnwyr o’r hyn mae’n ei olygu yng nghyd-destun cyfranogi ac ymgysylltu. Hefyd rhannodd cyfranogwyr y rhwydwaith lawer o enghreifftiau o gydgynhyrchu sy’n digwydd yn eu prosiectau/mudiadau – ond nid yw pawb yn ei alw ‘cydgynhyrchu’. Fel rydym wedi dysgu mewn rhwydweithiau blaenorol (Chwefror 2014, Hydref 2013) mae’n bwysig peidio boddi mewn diffiniadau.

Dechreuon ni bob rhwydwaith gydag ymarfer torri’r garw. Gofynnon ni i gyfranogwyr fynd i barau a meddwl sut mae cydgynhyrchu yn edrych, beth yw ef a beth nad yw ef. Nid oedd yr ymarfer hwn yn ceisio llunio diffiniad mewn geiriau ond yn ceisio canfod beth mae gweithio’n gydgynhyrchiol yn ei olygu mewn gwirionedd.

maynetwork_03maynetwork_02

 

 

 

 

 

 

 

Daeth y grŵp i’r casgliad nad yw cydgynhyrchu yn ddull ymgysylltu tocenistaidd; nid yw’n golygu arbed arian yn unig ac nid yw’n golygu ymgynghori. Dywedodd y grwpiau hefyd fod rhannu grym, gweithio tuag at amcan cyffredin a chydnabod pobl fel asedau yn crynhoi beth yw cydgynhyrchu – yn gyfystyr â gwerthoedd craidd Edgar Cahn ar gyfer cydgynhyrchu:

 • Cydnabod pobl fel asedau
 • Rhoi gwerth ar waith mewn ffordd wahanol
 • Hyrwyddo cydgyfnewidiaeth
 • Meithrin rhwydweithiau cymdeithasol.

Cliciwch yma i ddarllen nodiadau llawn yr ymarfer torri’r garw.

Roedd gennym siaradwr gwadd gwahanol ym mhob digwyddiad. Anne Collis o Barod oedd ein siaradwr yn y Gogledd. Mae Barod wedi cynhyrchu chwaer ddogfen i gyhoeddiad WCVA Rhoi Pobl yn y Canol o’r enw Bod yn y Canol a gyhoeddir yn fuan. Mae Bod yn y Canol wedi’i ysgrifennu mewn iaith syml ac wedi’i fwriadu ar gyfer y cyhoedd sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Barod wedi datblygu dull maent yn ei alw’n sgyrsiau siop goffi a ddefnyddiwyd ganddynt wrth ddatblygu’r cyhoeddiad Bod yn y Canol. Mae’r dull yn golygu gwrando ar farn pobl mewn awyrgylch anffurfiol (siop goffi neu gaffi) yn hytrach na chyfarfod ymgynghori ffurfiol.

Ein siaradwr yn y De Ddwyrain oedd Gareth Coles, Swyddog Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus yn WCVA. Gofynnodd Gareth i gyfranogwyr feddwl am y rhwystrau i weithio’n gydgynhyrchiol a dyma oedd rhai o’u cynigion:

 • Mae’r syniad o gydgynhyrchu yn gallu bod yn ddryslyd gan fod nifer o wahanol syniadau a diffiniadau o’r hyn ydyw.
 • Mae cydgynhyrchu yn gofyn i bobl roi’r gorau i’w grym a rhoi grym i gymunedau a’r cyhoedd. Ni all cydgynhyrchu ddigwydd heb gael ei sbarduno gan y bobl ar y brig, sy’n aml yn amharod i rannu grym.
 • Pwysau ariannol. Hefyd diffyg gonestrwydd ar hyn o bryd wrth gyfathrebu â’r cyhoedd – mae ar lawer o fudiadau ofn cwrdd â thrigolion a bod yn onest â nhw.
 • Nid yw mudiadau bob amser yn cydnabod bod gan ddefnyddwyr gwasanaethau rhywbeth i’w roi yn ôl.

Wedyn trafododd y grŵp pa gamau y mae angen i fudiadau eu cymryd i weithio’n fwy cydgynhyrchiol:

 • Treulio mwy o amser yn gwrando
 • Peidio bod ag ofn rhoi’r ateb nad oes arnynt eisiau ei glywed
 • Gofyn am bryderon ac atebion
 • Rhoi’ch hun yn esgidiau’r derbynnydd
 • Meithrin a rhannu sgiliau/adnoddau
 • Derbyn beirniadaeth
 • Rhoi cynnig arni (gyda phob ewyllys da)
 • Creu deialog tryloyw

Yn y De Orllewin, y siaradwyr oedd Rick Wilson o’r Consortiwm Bywydau Cymunedol a rhai o arweinwyr y prosiect Amser i Gwrdd. Mae Amser i Gwrdd yn cael ei drefnu gan bobl ag anableddau dysgu a’u ffrindiau, eu teulu a staff yn Abertawe. Ei nod yw helpu aelodau i feithrin bywydau cymdeithasol cryfach gyda phobl o’u cwmpas drwy rannu sgiliau, diddordebau ac amser. Mae hyn yn cynnwys gweithdai gwneud gemwaith, gweithdai gwneud cardiau, boreuon coffi a llawer o weithgareddau eraill gan gynnwys eu fersiwn eu hunain o Come Dine with Me o’r enw Come Eat With Us!

Dangosodd Rick ddull maent yn ei ddefnyddio i adnabod beth mae ar eu haelodau eisiau ei wneud. Rhoddwyd darn o bapur coch a darn o bapur glas i bob un ohonom. Roedd gan y darn coch gwestiwn arno: Beth hoffech ei wneud? Ac ar y darn glas: Beth ydych yn hoffi ei wneud, neu’n dda am ei wneud? Unwaith i ni gyd nodi’n hatebion, rhoddwyd y papurau i gyd ar y llawr a’u gosod mewn grwpiau. Daeth hi’n amlwg fod ar lawer ohonom eisiau dysgu am arddio a choginio ac roedd yna hefyd bobl yn yr ystafell oedd eisoes yn gwybod am y pynciau hyn felly fel grŵp roeddem yn syth wedi canfod cyfle i bobl ddysgu ac adnodd i wneud hynny.

maynetwork_01

Ar ddiwedd bob cyfarfod rhwydweithio rydym bob amser yn mynd i grwpiau bach i rannu darnau o waith diweddar ac enghreifftiau o ymarfer da neu i barhau â’r drafodaeth gyffredinol. Yn olaf gofynnir i gyfranogwyr gwblhau ymarfer gwerthuso cyfranogol.

Nid yw Cyfranogaeth Cymru bellach yn cael dim cyllid i hwyluso a threfnu’r rhwydweithiau cyfranogi hyn felly rydym yn ddiolchgar iawn i fudiadau’r cyfranogwyr am ddarparu’r lleoliadau a’r lluniaeth (y tro hwn: Gyrfaoedd Cymru – Bangor, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – Llantrisant a Chyngor Sir Caerfyrddin). Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r siaradwyr am roi eu hamser i ni. Byddwn yn ymdrechu i gadw’r cyfarfodydd rhwydweithio hyn i fynd a bydd y rownd nesaf o gyfarfodydd fis Hydref yn canolbwyntio ar ddulliau a thechnegau cyfranogol felly os ydych am ddangos techneg, rhoi cynnig ar un neu’n gallu cyfrannu unrhyw beth arall at y rhwydweithiau hyn, yna cysylltwch ar bob cyfrif.

Wythnos nesaf, fe fydd Non Humphries yn blogio ynglŷn â Chydgynhyrchu ar Waith.

–       Sarah

Apiau symudol a allai fod yn ddefnyddiol yn eich gwaith ymgysylltu

Mae’r blog hwn am edrych ar rai apiau i’r ffôn symudol a’r llechen a allai fod yn ddefnyddiol i rywun sy’n gweithio ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi.

Mind Tools (iTunes ac Android)mindtools

Disgrifiad:
Learn more than 100 management, business and personal productivity skills from the MindTools.com toolkit. Build useful skills whenever you have a spare moment.

Skill types include leadership, team management, strategy, problem solving, decision-making, project management, time management and personal productivity, stress management, communication, creativity and career development.

Rhestr yw’r ap hwn o dechnegau megis starbursting, Dadansoddiad SWOT, mapio a llawer iawn mwy, ac mae’n ganllaw cyfeirio cyflym sy’n ddefnyddiol i’w gael ar flaenau’ch bysedd.

Participation Compass (iTunes ac Android)participationcompass

Disgrifiad:
The app helps you:
– Browse and choose between dozens of engagement methods covering face-to-face and digital approaches
– Find a method tailored to your situation and your participants’ needs
– Explore case studies of participation in action from around the world
– Browse resource and practical guidance of how to do this work on the ground
– Keep up to date with relevant RSS feeds
– Browse expert organisations in facilitation, e-democracy, open government, involvement, digital democracy and related fields.

In keeping with the ethos of the site, users are invited to contribute their own experiences and knowledge to any one of the aforementioned sections. In doing so, you can also be considered for Expert directory.

The app has been developed by UK participation specialists Involve, and the German Foundation Bertelsmann Stiftung.

Mae’r ap hwn yn dda iawn, ond roedd rhaid i mi gysoni â’r gronfa ddata bob tro roeddwn yn ei agor cyn iddo weithio’n iawn (wrth ddefnyddio Android). Mae yna lwyth o ddulliau cyfranogi ac astudiaethau achos yn yr ap hwn, yn ogystal â llyfrgell o gyhoeddiadau ac adnoddau. Mae’n cynnwys teclyn cynllunio defnyddiol i hidlo dulliau a gwybodaeth berthnasol yn ôl pa fath o brosiect rydych yn ei gynnal ac mae yna hefyd adran ddolenni o’r enw “arbenigwyr” ac roeddem yn falch o weld Cyfranogaeth Cymru yn yr adran hon! Fel ar wefan Participation Compass, mae’r ap yn cael ei ddiweddaru’n gyson sydd, mae’n debyg, yn rheswm dros yr angen i gysoni bob tro mae’n cael ei agor.

Contexts of Participation (Android)contextofparticipation

Disgrifiad:
Contexts of Participation is a conceptual tool to help you consider the complex contexts that affect participation in everyday life. In particular, it helps the user to think more critically about the barriers and enablers to participation. The tool provides a map to the person in their wider contexts, with participation as both being the output of a person and a means for change. By turning the wheels and considering the ways different factors interact, you can provoke new ways of thinking about the relationship between people, participation and social structures.

Teclyn meddwl yn feirniadol yw hwn gan Rayya Guhl a Dr Ian Marsh a datblygwyd yr ap gan Brifysgol Christ Church Caergaint ac mae wedi’i ddylunio i fod yn hawdd ei ddefnyddio. Gallwch gael gwybod mwy am y teclyn hwn yma neu lawrlwythwch yr ap i’w gael ar flaenau’ch bysedd!

Fe welais hefyd ambell i ap diddorol wrth bori drwy’r app store ac roedd llawer sydd ddim ar gael yn y Deyrnas Unedig, neu roeddynt ar gael i’w lawrlwytho ond mewn iaith heblaw am Saesneg neu Gymraeg.

Roedd yna enghreifftiau arloesol o apiau yn Ewrop megis Colab, rhwydwaith cymdeithasol ym Mhortiwgal sydd wedi’i gysylltu â Facebook sy’n galluogi dinasyddion i dynnu sylw at broblemau yn eu hardaloedd, cynnig atebion a gwerthuso gwasanaethau presennol drwy ddefnyddio’u ffonau clyfar. Ceir hefyd FlashPoll, ap yn yr Almaen sy’n ceisio darparu llwyfan i gynnwys dinasyddion yn well mewn prosesau penderfynu bwrdeistrefol drwy bleidleisiau wedi’u seilio ar leoliad.

Mae’r blog hwn yn ymwneud yn benodol â thechnegau cyfranogi ac ymgysylltu, ond gall mudiadau hefyd ddefnyddio apiau i ymgysylltu â’u cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau, neu’n syml i roi’r diweddaraf i bobl drwy eu ffonau clyfar. Er enghraifft:

choosewell-ap dwyieithog o’r enw Choose Well Wales | Dewis Doeth Cymru i ddinasyddion Cymru sy’n ganllaw ar ddewis y gwasanaeth GIG cywir. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am hunanofal ac yn darparu mynediad at wefan Galw Iechyd Cymru. (iTunes ac Android)

– mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ap sy’n eich galluogi i chwilio am sgôr hylendid bwytai. (iTunes ac Android)

Mae croeso i chi adael sylwadau yn awgrymu unrhyw apiau symudol a wyddech amdanynt a allai fod o gymorth ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi, neu os oes gan eich mudiad ap yr hoffech ei rannu.

Sylwch: Mae’r holl apiau yn y blog hwn ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

–          Sarah

Hynt a helynt mis Tachwedd

Mae Tachwedd wedi bod yn fis prysur i griw Cyfranogaeth Cymru, rydym wedi symud swyddfa yn Nhŷ Baltig a bellach yn ymgartrefu yn ein swyddfa newydd ar ochr arall yr adeilad, yn edrych dros Gyfnewidfa Glo enwog Caerdydd o ongl ychydig yn wahanol i’r un rydym wedi arfer â hi!

Jon deskAr wahân i bori drwy focsys a symud dodrefn, rydym wedi bod yn brysur gyda’n gwaith arferol: mae Mandy wedi bod yn hwyluso Set Dysgu Gweithredol ar gyfer Gwalia tra mae Siobhan wedi bod yn datblygu sesiwn hyfforddi ar Iaith a Steil Ymgynghori sy’n cael ei darparu ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Aeth Sarah i Gynhadledd Uned Ddata Llywodraeth Leol yn Abertawe i hyrwyddo gwaith Arfer Da Cymru a’r Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac mae Jon wedi cwblhau ei gwrs hyfforddi achrededig ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd: theori ac ymarfer. Mae Jon wedi addo ysgrifennu darn ar gyfer y blog ynglŷn â’r hyn a ddysgodd ar y cwrs – felly gwyliwch y gofod hwn!

Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i gael gwahoddiad i achlysur lansio’r Cwmni Buddiannau Cymunedol, Barod, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Cynhaliwyd yr achlysur dros amser ginio ac roedd yn cynnwys siaradwyr o’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Genedlaethol, Pobl yn Gyntaf Cymru a sesiwn gyfranogol ddifyr a hwyluswyd gan Dynamix. Defnyddiodd y sesiwn y dull cyfranogol ‘pleidleisio goleuadau traffig’ sydd hefyd yn cael sylw yng Nghylchlythyr Cyfranogaeth Cymru y mis hwn. Cafodd yr achlysur ei noddi gan Mark Isherwood AC, sy’n cadeirio’r grŵp trawsbleidiol ar Anabledd.

Drwy gydol mis Tachwedd rydym wedi bod yn recriwtio aelodau ar gyfer Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Dyma gyfle ardderchog i ofalwyr, defnyddwyr gwasanaethau a gwirfoddolwyr gyfrannu at y ffordd y mae gofal a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu harolygu yng Nghymru. Bydd aelodau o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn mynegi eu barn a’u syniadau ar lefel bwysig iawn lle gallant wneud newidiadau gwirioneddol. Byddant yn helpu i awgrymu atebion ar gyfer canfyddiadau gwaith yr Arolygiaeth a’r heriau sy’n wynebu gofal a gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn cyfrannu at gynlluniau gwaith yr Arolygiaeth at y dyfodol ac at Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.

Os oes gennych awydd ymgeisio, nid yw’n rhy hwyr! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn fwy na pharod i helpu. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan yma.

I gael y diweddaraf am Cyfranogaeth Cymru, dilynwch ni ar Twitter neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr.

–          Sarah

Yn cyflwyno ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu newydd: Siobhan Hayward

Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu blog i gyflwyno fy hun, teimlais mai’r man cychwyn gorau fyddai pan groesais y bont a dod i fyw yng Nghymru (am yr eildro) tua 15 mlynedd yn ôl. Rwy’n wreiddiol o Loegr ond Cymru yw fy nghartref bellach a’r trobwynt oedd pan ddechreuais gefnogi tîm rygbi Cymru yn ystod y chwe gwlad!

SiobhanYn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi cael gyrfa amrywiol, yn gyntaf fel y Swyddog Datblygu / Arweinydd Tîm ar gyfer Rhwydwaith Amgylchedd Pobl Dduon ac yna bedair blynedd yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol. Roedd y cyfnod hwn yn cynnwys gweithio gyda Dysgu drwy Dirweddau a chynorthwyo athrawon i baratoi at y Cyfnod Sylfaen newydd, cwricwlwm sy’n hyrwyddo dysgu drwy chwarae yn yr awyr agored i blant rhwng 3 a 7 oed. Tarodd y gwaith hwn dant arbennig oherwydd roedd fy mab fy hun yn ifanc iawn ar y pryd. Gwelais os oeddech yn cyfathrebu â phlant ifanc gan ddefnyddio technegau cyfranogi priodol, roeddynt yn gallu mynegi eu barn yn rhwydd iawn am eu hamgylchedd a’r hyn yr hoffent allu ei wneud yn yr awyr agored.

Darn cyferbyniol o waith oedd gyda Chonsortiwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymru pan reolais ymgynghoriadau cymunedol i lywio Strategaethau Tai i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yr oedd awdurdodau lleol yn eu datblygu.

Yr edefyn sy’n cysylltu’r gwaith hwn yw pwysigrwydd ymgysylltu’n effeithiol a sicrhau bod dinasyddion Cymru, ni waeth beth yw eu hoedran na’u hethnigrwydd, yn cael dweud eu dweud yn y ffordd o ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n effeithio arnynt.

Gan barhau â thema ymgysylltu â’r cyhoedd, mae gweithio mewn partneriaeth yn fewnol a chyda phartneriaid allanol wedi bod yn rhan allweddol o’m swydd ddiweddaraf fel Cynghorydd Addysg ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn gynharach eleni, bûm ar gwrs achrededig Gweithio mewn Partneriaeth yn Effeithiol yn Sector yr Amgylchedd, a gynhelir gan Cyfranogaeth Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r cwrs gael ei gynnal gyda sector yr amgylchedd ac mae’n galonogol gweld mudiad yn y sector cyhoeddus yn hyrwyddo’r maes gwaith hanfodol hwn.

Rhai misoedd wedyn gwelais hysbyseb am swydd Swyddog Hyfforddi a Datblygu a… dyma fi! Rwyf wedi cael croeso cynnes ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r tîm a gweithio gyda mudiadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i’w cynorthwyo i ymgysylltu â’r cyhoedd.

Gallwch gael gafael arna’ i neu unrhyw aelod o dîm Cyfranogaeth Cymru drwy glicio yma

Yn cyflwyno ein gweinyddwr newydd: Jon Birts

ImageDyma ddarn byr i gyflwyno fy hun fel y gweinyddwr newydd ar gyfer Cyfranogaeth Cymru. Ers ymuno â’r tîm ym mis Mehefin rwyf wedi bod yn dysgu llawer iawn am gysyniadau ymgysylltu, cyfranogi a chynnwys dinasyddion. Drwy helpu i drefnu’r rhaglen hyfforddi newydd, rwyf wedi cael cipolwg ar y gwahanol fathau a lefelau o gyfranogi. Ond gan ei fod yn gysyniad mor eang ac amrywiol, mae gen i lawer mwy i’w ddysgu.

Am dair blynedd cyn y swydd hon, roeddwn yn gweithio ym myd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mewn cysylltiad yn aml â defnyddwyr gwasanaethau ‘ar lawr gwlad’. Un o’r pethau mwyaf diddorol i mi ynghylch cyfranogi yw’r syniad o glywed barn a safbwyntiau ar sut y dylai gofal a chymorth gael eu darparu gan y rheini sy’n eu derbyn. Mae rhwydweithiau yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd a rhannu a chasglu gwybodaeth y gellir wedyn ei bwydo’n ôl i’r mudiadau sy’n gyfrifol am fonitro gwasanaethau.

Gan mai gwaith gweinyddol yw fy swydd i, anaml rwy’n cael y cyfle i weld y gwaith da a wna Cyfranogaeth Cymru, felly rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y cwrs achrededig Ymgysylltu â’r Cyhoedd fis Medi, a mynd i Rwydwaith Cyfranogaeth De Ddwyrain Cymru fis Hydref. Mi wela’i chi yno!

–       Jon