Tag Archives: staff

Gair bach i gyflwyno ein gweinyddwr newydd: Non Humphries

NonRwy’n Weinyddwr newydd yn Cyfranogaeth Cymru ers pythefnos erbyn hyn, felly mae’n hen bryd i mi ysgrifennu fy narn blog cyntaf i gyflwyno fy hun.Rwy’n dod o Gaerdydd, a graddiais mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bryste ym mis Gorffennaf 2013, cyn dychwelyd i weithio i Sustrans Cymru fel Derbynnydd Swyddfa.Bûm yn gweithio i Sustrans Cymru am ychydig dros 6 mis cyn ymuno â Cyfranogaeth Cymru.

Mae fy CV hyd yma yn amrywiol a dweud y lleiaf – mae gen i rywfaint o brofiad o lawer o bethau.Mae rhai o fy swyddi blaenorol yn cynnwys hyfforddwr pêl-droed i blant, gweithio fel swyddog codi arian dros y ffôn a ‘Hyrwyddwr Chwaraeon’ yn cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon fel rhan o gynllun gan Undeb Prifysgol Bryste.Dim ond mewn un swydd arall rwyf erioed wedi gorfod ysgrifennu blog, sef pan oeddwn i’n Hyfforddai Cyfathrebu i’r Sefydliad Trawsnewid Polisïau Cyffuriau. Rhywsut, llwyddais i gael amser i wneud hynny ddau ddiwrnod yr wythnos yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol. Felly rwy’n ymddiheuro os yw fy niffyg profiad blogio yn amlwg!

Roedd Undeb Ddadlau Bryste yn rhan fawr o fy mywyd yn y brifysgol, ac roeddwn i’n mwynhau trefnu twrnameintiau yn ystod fy nghyfnod yn Gynullydd Allanol, yn ogystal â chynllunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi pan oeddwn i’n Gyfarwyddwr Hyfforddiant.Mae’r profiadau a gefais drwy fod yn rhan o Undeb Ddadlau Bryste wedi datblygu fy sgiliau trefnu, ac mae gen i dipyn o brofiad o hyfforddi rhwng y gwaith pêl-droed a’r dadlau (ond nid cymaint â Siobhan, Sarah a Mandy).

Yn ogystal â datblygu fy sgiliau, roedd y ffaith fy mod yn cystadlu’n gyson gydag Undeb Ddadlau Bryste yn rhoi cyfleoedd i mi deithio ledled y DU a thu hwnt i fynd i dwrnameintiau, gan gynnwys i Belgrade unwaith.Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2013, roeddwn i’n Gynullydd Bwrdeistrefi i bedair Bwrdeistref yn Llundain fel rhan o Her Ddadlau Llundain; twrnamaint blynyddol sy’n cael ei drefnu gan yr English-Speaking Union sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion o ysgolion uwchradd gwladol ddadlau mewn sefyllfa gystadleuol.

Yn ogystal â rhywfaint o brofiad blaenorol o weithio yn y trydydd sector, rwyf wedi gwirfoddoli i Oxfam a Sefydliad Prydeinig y Galon, ac rwy’n dal i wirfoddoli i Recovery Cymru, mudiad i bobl sy’n ceisio rhoi’r gorau i fod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol.Cyn hir byddaf yn hwyluso grŵp ysgrifennu creadigol wythnosol yn Recovery Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen at hynny.

Mae fy mhythefnos cyntaf wedi hedfan heibio, ac rwyf wedi mwynhau ymgolli cymaint â phosib yn fy rôl newydd.Rwyf wedi cael croeso cynnes gan y tîm, ac rwy’n siŵr y bydda i wir yn mwynhau gweithio gyda nhw.Maen nhw wedi rhoi llawer o wybodaeth i mi hyd yma, ac wedi bod yn amyneddgar iawn gyda fy nghwestiynau!Gan fod pawb wedi bod mor groesawgar, rwy’n teimlo fy mod i wedi bod yn rhan o Cyfranogaeth Cymru ers mwy na phythefnos, ond rwy’n sicr yn dal i ddysgu hyd a lled y rôl yn ogystal â goblygiadau’r modelau cyfranogaeth lu!

–          Non

Hynt a helynt mis Tachwedd

Mae Tachwedd wedi bod yn fis prysur i griw Cyfranogaeth Cymru, rydym wedi symud swyddfa yn Nhŷ Baltig a bellach yn ymgartrefu yn ein swyddfa newydd ar ochr arall yr adeilad, yn edrych dros Gyfnewidfa Glo enwog Caerdydd o ongl ychydig yn wahanol i’r un rydym wedi arfer â hi!

Jon deskAr wahân i bori drwy focsys a symud dodrefn, rydym wedi bod yn brysur gyda’n gwaith arferol: mae Mandy wedi bod yn hwyluso Set Dysgu Gweithredol ar gyfer Gwalia tra mae Siobhan wedi bod yn datblygu sesiwn hyfforddi ar Iaith a Steil Ymgynghori sy’n cael ei darparu ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Aeth Sarah i Gynhadledd Uned Ddata Llywodraeth Leol yn Abertawe i hyrwyddo gwaith Arfer Da Cymru a’r Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac mae Jon wedi cwblhau ei gwrs hyfforddi achrededig ar Ymgysylltu â’r Cyhoedd: theori ac ymarfer. Mae Jon wedi addo ysgrifennu darn ar gyfer y blog ynglŷn â’r hyn a ddysgodd ar y cwrs – felly gwyliwch y gofod hwn!

Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i gael gwahoddiad i achlysur lansio’r Cwmni Buddiannau Cymunedol, Barod, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Cynhaliwyd yr achlysur dros amser ginio ac roedd yn cynnwys siaradwyr o’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Genedlaethol, Pobl yn Gyntaf Cymru a sesiwn gyfranogol ddifyr a hwyluswyd gan Dynamix. Defnyddiodd y sesiwn y dull cyfranogol ‘pleidleisio goleuadau traffig’ sydd hefyd yn cael sylw yng Nghylchlythyr Cyfranogaeth Cymru y mis hwn. Cafodd yr achlysur ei noddi gan Mark Isherwood AC, sy’n cadeirio’r grŵp trawsbleidiol ar Anabledd.

Drwy gydol mis Tachwedd rydym wedi bod yn recriwtio aelodau ar gyfer Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Dyma gyfle ardderchog i ofalwyr, defnyddwyr gwasanaethau a gwirfoddolwyr gyfrannu at y ffordd y mae gofal a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu harolygu yng Nghymru. Bydd aelodau o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn mynegi eu barn a’u syniadau ar lefel bwysig iawn lle gallant wneud newidiadau gwirioneddol. Byddant yn helpu i awgrymu atebion ar gyfer canfyddiadau gwaith yr Arolygiaeth a’r heriau sy’n wynebu gofal a gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn cyfrannu at gynlluniau gwaith yr Arolygiaeth at y dyfodol ac at Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.

Os oes gennych awydd ymgeisio, nid yw’n rhy hwyr! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn fwy na pharod i helpu. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan yma.

I gael y diweddaraf am Cyfranogaeth Cymru, dilynwch ni ar Twitter neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr.

–          Sarah

Yn cyflwyno ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu newydd: Siobhan Hayward

Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu blog i gyflwyno fy hun, teimlais mai’r man cychwyn gorau fyddai pan groesais y bont a dod i fyw yng Nghymru (am yr eildro) tua 15 mlynedd yn ôl. Rwy’n wreiddiol o Loegr ond Cymru yw fy nghartref bellach a’r trobwynt oedd pan ddechreuais gefnogi tîm rygbi Cymru yn ystod y chwe gwlad!

SiobhanYn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi cael gyrfa amrywiol, yn gyntaf fel y Swyddog Datblygu / Arweinydd Tîm ar gyfer Rhwydwaith Amgylchedd Pobl Dduon ac yna bedair blynedd yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol. Roedd y cyfnod hwn yn cynnwys gweithio gyda Dysgu drwy Dirweddau a chynorthwyo athrawon i baratoi at y Cyfnod Sylfaen newydd, cwricwlwm sy’n hyrwyddo dysgu drwy chwarae yn yr awyr agored i blant rhwng 3 a 7 oed. Tarodd y gwaith hwn dant arbennig oherwydd roedd fy mab fy hun yn ifanc iawn ar y pryd. Gwelais os oeddech yn cyfathrebu â phlant ifanc gan ddefnyddio technegau cyfranogi priodol, roeddynt yn gallu mynegi eu barn yn rhwydd iawn am eu hamgylchedd a’r hyn yr hoffent allu ei wneud yn yr awyr agored.

Darn cyferbyniol o waith oedd gyda Chonsortiwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymru pan reolais ymgynghoriadau cymunedol i lywio Strategaethau Tai i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yr oedd awdurdodau lleol yn eu datblygu.

Yr edefyn sy’n cysylltu’r gwaith hwn yw pwysigrwydd ymgysylltu’n effeithiol a sicrhau bod dinasyddion Cymru, ni waeth beth yw eu hoedran na’u hethnigrwydd, yn cael dweud eu dweud yn y ffordd o ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy’n effeithio arnynt.

Gan barhau â thema ymgysylltu â’r cyhoedd, mae gweithio mewn partneriaeth yn fewnol a chyda phartneriaid allanol wedi bod yn rhan allweddol o’m swydd ddiweddaraf fel Cynghorydd Addysg ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn gynharach eleni, bûm ar gwrs achrededig Gweithio mewn Partneriaeth yn Effeithiol yn Sector yr Amgylchedd, a gynhelir gan Cyfranogaeth Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r cwrs gael ei gynnal gyda sector yr amgylchedd ac mae’n galonogol gweld mudiad yn y sector cyhoeddus yn hyrwyddo’r maes gwaith hanfodol hwn.

Rhai misoedd wedyn gwelais hysbyseb am swydd Swyddog Hyfforddi a Datblygu a… dyma fi! Rwyf wedi cael croeso cynnes ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r tîm a gweithio gyda mudiadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i’w cynorthwyo i ymgysylltu â’r cyhoedd.

Gallwch gael gafael arna’ i neu unrhyw aelod o dîm Cyfranogaeth Cymru drwy glicio yma

Yn cyflwyno ein gweinyddwr newydd: Jon Birts

ImageDyma ddarn byr i gyflwyno fy hun fel y gweinyddwr newydd ar gyfer Cyfranogaeth Cymru. Ers ymuno â’r tîm ym mis Mehefin rwyf wedi bod yn dysgu llawer iawn am gysyniadau ymgysylltu, cyfranogi a chynnwys dinasyddion. Drwy helpu i drefnu’r rhaglen hyfforddi newydd, rwyf wedi cael cipolwg ar y gwahanol fathau a lefelau o gyfranogi. Ond gan ei fod yn gysyniad mor eang ac amrywiol, mae gen i lawer mwy i’w ddysgu.

Am dair blynedd cyn y swydd hon, roeddwn yn gweithio ym myd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mewn cysylltiad yn aml â defnyddwyr gwasanaethau ‘ar lawr gwlad’. Un o’r pethau mwyaf diddorol i mi ynghylch cyfranogi yw’r syniad o glywed barn a safbwyntiau ar sut y dylai gofal a chymorth gael eu darparu gan y rheini sy’n eu derbyn. Mae rhwydweithiau yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd a rhannu a chasglu gwybodaeth y gellir wedyn ei bwydo’n ôl i’r mudiadau sy’n gyfrifol am fonitro gwasanaethau.

Gan mai gwaith gweinyddol yw fy swydd i, anaml rwy’n cael y cyfle i weld y gwaith da a wna Cyfranogaeth Cymru, felly rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y cwrs achrededig Ymgysylltu â’r Cyhoedd fis Medi, a mynd i Rwydwaith Cyfranogaeth De Ddwyrain Cymru fis Hydref. Mi wela’i chi yno!

–       Jon