Tag Archives: ymgysylltiad cyhoeddus

Rhwydwaith Powys yn cael ei achredu

Yn ddiweddar fe wnaeth Ymarferwyr Ymgysylltu ym Mhowys derbyn achrediad gan Agored Cymru ar ôl cwblhau ein cwrs tri diwrnod a gwaith cwrs ar Ymgysylltu â’r cyhoedd: damcaniaeth ac ymarfer. Fe wnaeth tua 15 o weithwyr proffesiynol sy’n ymgysylltu, ymgynghori a chyfranogi gyda grwpiau amrywiol fel rhan o’u gwaith pob dydd mynychu’r cwrs. Fe wnaethon nhw fanteisio ar y cynnig i gael hyfforddiant ar ôl i Bowys gwneud cais llwyddiannus i gronfa Creu’r Cysylltiadau Llywodraeth Cymru.

Dyma’r swyddogion yn derbyn eu tystysgrifau.

Rhwydwaith Powys yn cael ei achredu

O’r chwith i’r dde – Clare Parsons, (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), John Thomas, Rebecca Richards, Sue Glenn (Cyngor Sir Powys – CSP) a Michelle Wozencraft (Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc). Llongyfarchiadau hefyd i Catherine Lewis a Jane Evans (CSP), Eleanor Barrow a Freda Lacey (Cynghrair Iechyd Meddwl Powys), Lucy Taylor (Gofalwyr Powys) a Kerrine Phillips (PAVO). Mae dau mwy o gyfranogwyr yn cwblhau’r cwrs ar hyn o bryd, sef Janet Bidgood a Stephen Parkinson.

Mae’r holl swyddogion yn eistedd ar Rwydwaith Swyddogion Ymgynghori ac Ymgysylltu Powys, sy’n cyfarfod bob chwarter i rannu arfer da, cymryd camau i weithredu’r Strategaeth Gyfranogi Bwrdd Gwasanaeth Lleol, a hefyd i chwilio am gyfleoedd i gyd-ymgynghori. Mae’r rhwydwaith yn enghraifft wych o sut gall mudiadau weithio gyda’i gilydd i wneud yn siŵr dyw pobl ddim yn cael eu gor-ymgynghori.

Pan wnaethon ni gweithio ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru yn wreiddiol, wnaethon ni ddim cynnwys y bedwaredd egwyddor ar ‘Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol’. Fe wnaethon ni cymryd yn ganiataol y byddai sefydliadau yn gwneud hyn, ond roedden ni’n anghywir i wneud hynny. Dywedodd pobl wrthym dyw mudiadau ddim yn gweithio gyda’i gilydd digon i wella ymgysylltiad, sy’n groes i’r buddion sydd ar gael – cyfuno adnoddau, sgiliau ac arbenigedd.

Gallwch glywed Rheolwr Cyfranogaeth Cymru Mandy Williams siarad trwy bob un o’r egwyddorion isod yn y gweithdy ‘Monitro ymgysylltu gan ddefnyddio Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru’, a oedd yn rhan o Rwydwaith Cyfranogaeth Breswyl Cymru Gyfan 2013.

– Dyfrig

Paneli Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi lansio Paneli Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yn swyddogol. Bydd y paneli yn dod â phobl ynghyd o lefydd ac oedran eang. Byddan nhw’n cwrdd bob chwarter i roi gwybod i’r Dirprwy Weinidog a’i Fforwm Partneriaeth Genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol am eu barn ar faterion cyfredol sydd yn ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol.

Gewnda Thomas AC a Lisa Armstrong o Banel y De Ddwyrain

Y panel rhanbarthol olaf i redeg oedd panel y De Orllewin yng Ngorseinon. Roedd e’n grêt i glywed safbwyntiau aelodau’r panel ar y ffordd ymlaen ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Yn anffodus roedd cynorthwyydd personol Andrew Hubbard yn sâl ar y diwrnod, felly fe wnes i gynnig fy ngwasanaeth. Mae’n deg dweud dysgais lawer am hygyrchedd a sicrhau bod Andrew yn teimlo roedd e’n gallu cymryd rhan. Roedd Andrew yn hyfforddwr gwych, ac roedd e’n gydymdeimladol iawn am fy niffyg profiad! Gallwch glywed safbwynt Andrew isod.

Yn dilyn y cyfarfod olaf ces i gyfle i eistedd lawr gyda fy Rheolwr Mandy Williams, a ddywedodd hi fod y prosiect yn “teimlo’n hynod o falch i fod yn rhan o’r gwaith pwysig hwn. Mae’r barnau a’r profiadau mai pobl wedi bod yn barod i rannu gyda ni wedi creu argraff arnom wrth i ni gynnal y rownd gyntaf o baneli oedolion ac ar ôl dechrau i ymgysylltu â grwpiau o blant a phobl ifanc. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod y Dirprwy Weinidog a’r Fforwm Partneriaeth yn mynd i gael budd enfawr o gyfraniad y dinasyddion yma. Dyw’r gwaith pwysig o greu gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy ar gyfer Cymru ddim yn gallu cael ei gyflawni hebddynt.

“Mae pawb ein bod ni wedi cwrdd â wedi bod yn hyfryd. Mae’n ymddangos bod pawb yn bositif iawn am y gwahaniaeth y gallant ei wneud a bod nhw’n gallu dylanwadu ar lefel strategol gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw’n teimlo’n gryf iawn dros gael cynrychiolaeth ar y fforwm partneriaeth ac rydym wedi bod yn trafod ffyrdd y gellir gwneud hyn.

“Mae cyfansoddiad pob un o’r paneli rhanbarthol yn gymysg iawn. Mae gan rhai pobl profiad uniongyrchol o wasanaethau cymdeithasol, mae rhai yn gofalu am bobl sy’n derbyn gwasanaethau cymdeithasol, ac mae rhai pobl eraill gyda chefndir proffesiynol yng ngwasanaethau cymdeithasol, naill ai ar hyn o bryd neu yn y gorffennol. Maent yn dod â chyfoeth o brofiad a barn i ddylanwadu ar gyfeiriad gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn y dyfodol.

“Ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw gan fod ni’n argyhoeddedig mai dyma’r ffordd gywir o weithio, a bod angen i ni sicrhau bod llais y dinesydd yn cael ei glywed.”

– Dyfrig

Zuzana Mrazkova

Mae Zuzana Mrazkova wedi bod yn gweithio i Gyfranogaeth Cymru ers mis Ionawr 2010, ond mae hi newydd weithio ei ddiwrnod olaf fel aelod o’n tîm drwy helpu i hwyluso Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Mae Zuzana a fi (Dyfrig Williams, Ymgynghorydd Cyfranogaeth Cymru) yn awr ar drên o Landudno, ac rydw i wedi penderfynu bod cyfweld Zuzana yn ddefnydd da o’n hamser. Rwy’n trio perswadio hi i adael i mi recordio hwn, ond dyw hi ddim yn fodlon i mi (sylwch fy mod i’n hymgysylltu ar ei thermau hi yn hytrach na rhai fi, ac rwy’n gobeithio bod hwn yn darllen yn well oherwydd hynny!).

Fe wnaeth Zuzana ymuno â’r tîm fel Gweinyddwr ym mis Ionawr 2010, cyn dechrau ei swydd bresennol fel Ymgynghorydd ym mis Hydref 2011. Roedd ei rôl yn cynnwys cefnogi sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn eu gwaith ymgysylltu, gyda’r prif ffocws ar weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Byrddau Gwasanaethau Lleol. Yn aml fe fyddai Zuzana yn cynnal grwpiau ffocws o fewn sefydliadau a chyda’u rhanddeiliaid er mwyn nodi eu blaenoriaethau, ac y byddai’n ysgrifennu adroddiadau i amlinellu ffyrdd ymlaen ar eu cyfer. Roedd hyn yn cynnwys adroddiad ar waith fe wnaeth Cyfranogaeth Cymru gwneud ar gyfer Llywodraeth Cymru ar weithdrefn cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol, lle wnaethom gynnal grwpiau ffocws gyda grwpiau sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol i gasglu eu barn. Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad terfynol gan Lywodraeth Cymru yma.

O’r fan yma ymlaen y geiriau i gyd yw rhai Zuzana. Mwynhewch!

“Rydw i wedi mwynhau gweithio ar gyfer Cyfranogaeth Cymru. Fe wnes i weithio mewn tîm grêt gyda phobl sydd wedi ymrwymo’n llawn i’r hyn maent yn ei wneud. Mae pawb yn gweithio’n frwd i sicrhau ymgysylltiad gwell mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Cyfranogaeth Cymru wedi bod yn dîm bychan o bump (bellach pedwar), ond rydym wedi cyflawni lot achos mae pawb wedi ei ymrwymo’n llawn i’r hyn a wnawn.

“Mae Mandy (Williams) wedi bod yn Rheolwr gwych. Mae’n deall pobl yn dda, ac mae hi wedi rhoi rhyddid i bob aelod o’r tîm i wneud eu gwaith yn y ffordd y maen nhw’n meddwl orau. Roeddwn i’n teimlo fy mod i’n derbyn cefnogaeth fel aelod staff ac fel person. Mae hi’n berson gwirioneddol hyfryd, sy’n gymhelliant go iawn achos dydw i ddim eisiau siomi hi! Mae hyn wedi gwneud yn siŵr fy mod i’n hymdrechu i wneud y gwaith gorau y gallaf.

“Os byddai fi wedi aros yng Nghymru am flwyddyn arall neu ddwy byddwn wedi hoffi dysgu Cymraeg. Prague yw fy nhref enedigol, ond Caerdydd yw ail gartref fi nawr, ac rwy’n teimlo’n hynod o lwcus i gael gwlad fel Cymru yn ail gartref.

“Rydw i wedi rhoi fy nghyfeiriad e-bost personol i ar restr bostio Cyfranogaeth Cymru (Dydw i ddim yn gallu colli cyfle i awgrymu eich bod yn gwneud yr un peth, cysylltwch â ni! – Dyfrig) gan fy mod i eisiau parhau i glywed am y gwaith mae’r prosiect yn gwneud – dyna ymroddiad i chi!

“Fy ngobaith i yw bod ymgysylltiad cyhoeddus yn dod yn rhan annatod o strategaethau mudiadau. Byddai hyn yn arwain at wasanaethau sy’n diwallu anghenion pobl. Mae rhaid i hwn cael ei roi ar waith o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr. Mae ymgysylltu â staff yn hanfodol – os nad ydych chi’n ymgysylltu â’ch staff, dydych chi ddim yn gallu cael eu hymrwymiad.

“Er byddaf yn byw mewn gwlad wahanol, rydw i wedi cwrdd â llawer o ffrindiau drwy fy ngwaith, ac rwy’n gwybod y byddaf yn aros mewn cysylltiad â’r bobl yr wyf wedi cwrdd.

“Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod i wedi gweithio ar y prosiect hwn gan fy mod i’n credu ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl”.