Tag Archives: canolfan cydweithredol cymru

Wayne Jepson yn myfyrio dros ein gwaith a bod yn aelod o’n Panel Cynghori

Dyma’r fideo olaf mewn cyfres o dri chyfweliad a wnaethom gydag aelodau o Banel Cynghori Cyfranogaeth Cymru. Mae’r cyfweliad yma yn dilyn cyfweliadau blaenorol gyda Derek Walker o Ganolfan Cydweithredol Cymru a Margaret Peters o Gyngor Cefn Gwlad Cymru (sydd bellach yn rhan o Gyfoeth Naturiol Cymru). Rydyn ni wedi bod yn ffilmio’r rhain fel rhan o’n Fframwaith Gwerthuso, sy’n helpu ni i sicrhau bod yr hyn ni’n gwneud yn bodloni anghenion y bobl a mudiadau sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Wayne Jepson on Participation Cymru / Wayne Jepson ar Gyfranogaeth Cymru from Participation Cymru on Vimeo.

Mae Wayne wedi bod yn aelod o’r Panel Cynghori am sbel. Mae fe wedi bod yn cynrychioli’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (sydd newydd dod i ben – mae’i swyddogaethau nawr yn rhan o Lywodraeth Cymru a’r GIG Cymru) am nifer o flynyddoedd, ac mae fe wedi bod yn ymwneud â chomisiynu gwaith o’r prosiect yn ogystal â darparu arweiniad ar gyfer ein gwaith fel aelod o’r Panel Cynghori.

Pan ofynnais i Wayne sut roedd e’n gweld rôl y Panel Cynghori dywedodd “Rwy’n meddwl bod y Panel Cynghori yn elfen hanfodol o ddatblygiad Cyfranogaeth Cymru. Rwy’n credu ei fod e’n darparu fforwm i lywio a dylanwadu ar benderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan Gyfranogaeth Cymru, a hefyd am Gyfranogaeth Cymru a’r sector cyhoeddus ehangach. I mi, mae’r Panel Cynghori yn gweithredu fel gall Bwrdd Rhaglen gweithredu ar gyfer prosiect, ond mae’r panel hefyd yno i alluogi’r prosiect i wirio ac i sicrhau cydbwysedd. Rwy’n credu bod cyfansoddiad y Panel Cynghori – mae pobl yn dod o fudiadau a sectorau amrywiol – yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i’r bwrdd sydd dim ond yn gallu helpu Cyfranogaeth Cymru i ddatblygu a symud ymlaen”.

Un o’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru yw “Gweithio gyda mudiadau partner perthnasol”. Mae’r Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd wedi rhoi hwn ar waith yn eu rôl fel aelod o’r Panel Cynghori, gan bod nhw wedi comisiynu hyfforddiant ar y cyd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r dull hwn wedi sicrhau’r defnydd gorau posibl o adnoddau, ac mae fe hefyd wedi ychwanegu gwerth i’r hyfforddiant gan fod mynychwyr yn cael y cyfle i rwydweithio a dysgu o brofiadau ei gilydd.

Mae Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd wedi cynhyrchu llawer o adnoddau defnyddiol ar wella gwasanaethau iechyd, gan gynnwys canllaw defnyddiol iawn ar gynnwys oedolion sy’n ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr y GIG, sy’n dangos yn glir ei fod yn hanfodol bod lleisiau cleifion a’r cyhoedd yn cael eu clywed er mwyn cael gwasanaethau iechyd effeithiol yng Nghymru.

– Dyfrig

Derek Walker yn cysidro gwaith Cyfranogaeth Cymru

Mae gwerthuso yn hanfodol i sicrhau bod ymgysylltu yn cael ei wneud mewn ffordd effeithiol, wedi’r cyfan dyma’r unig ffordd gallwn ddysgu oddi wrth ein llwyddiannau a’n camgymeriadau. Pan wnaethon ni ymgysylltu â phobl ledled Cymru i roi’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru at ei gilydd, fe wnaethoch chi gytuno gyda ni. Felly fe ddaeth gwerthuso yn egwyddor 10 – “ddysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu”.

Rydym wedi rhoi fframwaith gwerthuso at ei gilydd fel ein bod ni’n gallu casglu canlyniadau’r gwaith ni’n wneud yn effeithiol. Mae’r bobl ni’n gweithio gydag wrth wraidd y ffordd ni’n gwerthuso ein llwyddiant, a dyna pam ni’n gofyn am eich sylwadau ar ôl ein hyfforddiant a rhwydweithiau – er mwyn i ni wella ein gwasanaethau a sicrhau eu bod nhw yn diwallu eich anghenion.

Fel rhan o’n fframwaith gwerthuso, rydym wedi penderfynu cyfweld rhai o aelodau ein Panel Cynghori am eu gwaith gyda Chyfranogaeth Cymru. Mae ganddynt bersbectif unigryw fel aelodau panel, gan fod nhw’n helpu i bennu cyfeiriad Cyfranogaeth Cymru, ond hefyd gan fod nhw’n gweithio i fudiadau sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Y person cyntaf i gael ei chyfweld oedd ein Is-gadeirydd Derek Walker, sydd yn Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru.

Derek Walker on Participation Cymru / Derek Walker ar Gyfranogaeth Cymru from Participation Cymru on Vimeo.

Roedd Derek yn berson grêt i gyfweld â, ac mae’n credu ym mhwysigrwydd cyfranogaeth yn llwyr. Dywedodd Derek “Mae’n ymddangos bod busnesau cydweithredol yn gwneud yn eithaf da ar hyn o bryd o gymharu â rhannau eraill o’r economi, ac mae hyn yn rhannol oherwydd eu bod nhw yn ymgysylltu. Maent yn ymgysylltu gyda’u haelodau – maent yn siarad â’u haelodau, boed yn weithwyr, boed yn gwsmeriaid, boed yn rhanddeiliaid o fewn eu cymuned, ac o ganlyniad gallant addasu eu busnes. Gallant addasu eu cynnyrch er mwyn cwrdd ag anghenion eu cwsmeriaid, ac o ganlyniad fod yn fusnesau gwell – gwneud busnes gwell”.

Yn ôl yn 2010 gwnaethom gyfweld rhai o’n haelodau eraill y panel am eu rolau, y gallwch hefyd weld y rhain yma.

Rydym hefyd wedi cyfweld Margaret Peters o Gyngor Cefn Gwlad Cymru a Wayne Jepson o Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, a byddwn hefyd yn rhannu gyda chi cyn bo hir.

– Dyfrig